สิทธิบัตรเรื่อง Food Traceability สืบค้นจากฐานข้อมูล Thomson Delphion พบ 80 เรื่อง มีประเทศญี่ปุ่นขอยื่นมากที่สุด บริษัทที่ขอยื่นสูงสุด ชื่อ Scanvegt International A/S ตัวอย่างชื่อเรื่องสิทธิบัตรได้แก่ System for tracing animal products / IMPROVING THE TRACEABILITY OF MEAT/A PRODUCTION CONTROL TRACEABILITY SYSTEM AND METHOD เป็นต้น  จัดอยู่ในหมวดหมู่ G06Q / A01K / A22B

เอกสารงานวิจัยตีพิมพ์จากฐานข้อมูล IEEE Xplore  พบมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี ตัวอย่างคำศัพท์ที่พบมาก เช่น traceability / RFID / Food Processing /ส่วนบทความวิจัยจากฐานข้อมูล ISI ให้ผลลัพธ์คำตอบการสืบค้นมากกว่า IEEE เพราะเป็นฐานข้อมูลรวบรวมแบบสหสาขาวิชา และให้รายละเอียดของแต่ละบทความละเอียดมากกว่า โดยพบว่ากลุ่มประเทศในทวีปยุโรปมีการทำวิจัยเรื่องนี้มาก เช่น อิตาลี ฝรั่งเศส  เยอรมนี เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์พบคำศัพท์ ได้แก่  identification / polymerase chain reaction / markers เป็นต้น
 คำสำคัญ  แผนที่ / Food Traceability / การตรวจสอบย้อนกลับอาหาร  
 

รายงานสารสนเทศเชิงวิเคราะห์  แผนที่ความรู้ (สิทธิบัตร งานวิจัย)                                                                                                                         เทคโนโลยีระบบการตรวจสอบย้อนกลับอาหาร                           
Patent Map / Knowledge map :  Food Traceability Technology
สารสนเทศเชิงวิเคราะห์  5/2552 - 28 กุมภาพันธ์ 2552
เรียบเรียงโดย รังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่
ศูนย์บริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี STKS
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ                                                                         
รายละเอียดเพิ่มเติม    PDF Download

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป