MIT TR - Innovators under 35

แม็กกาซีน  MIT Technology Review  เป็นผู้นำในการนำเสนอเนื้อหา Technology Intelligence ถือเป็นแมกกาซีนด้านเทคโนโลยีที่เก่าแก่ที่สุดของโลก   ตีพิมพ์มาตั้งแต่ปี คศ. 1899 มีอายุครบ 115 ปี ตีพิมพ์มาแล้ว  882 ฉบับ นำเสนอเนื้อหาล่าสุดของเทคโนโลยีที่สำคัญระดับโลก ในสาขาต่างๆ ใช้ภาษาง่ายๆ ที่ผู้อ่านทั่วไปเข้าใจได้  (ไม่ใช้ภาษาทางเทคนิค)  ตีพิมพ์แบบราย 2 เดือน โดยทีมกองบรรณาธิการจาก สถาบันเทคโนโลยีแมสซาจูเซส (MIT)สหรัฐอเมริกา  (ตีพิมพ์  6 ภาษา คือ อังกฤษ อิตาลี สเปน เยอรมัน  จีน และ อินเดีย)

MIT Technology Review ฉบับล่าสุด เดือนกันยายน/ตุลาคม 2014  เสนอบทความหลักที่น่าสนใจ เรื่อง นักนวัตกรรมอายุน้อยกว่า 35 ปี (Innovators under 35) หรือใช้คำย่อว่า TR35 โดยวิธีการคัดเลือกชื่อนักนวัตกรรม จากการเสนอชื่อเข้ามาราว 500 ชื่อ มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ราว 20 ท่าน จากสถาบันต่างๆ ทั้งมหาวิทยาลัยและเอกชน ทำการตัดสินคัดเลือกมาจำนวน 35 ชื่อ  ( ครั้งนี้ เป็นปีที่ 14)

แบ่งกลุ่ม นักนวัตกรรม 35 ชื่อ ออกเป็น 5 กลุ่ม ตือ

  1. นักประดิษฐ์ (inventors)จำนวน  8 ชื่อ
  2. ผู้ที่มีจินตนาการคิดสร้างสรรค์ (Visionaries)จำนวน   6 ชื่อ
  3. ผู้ที่มีมนุษยธรรม  (Humanitarians) จำนวน  4 ชื่อ
  4. ผู้ริเริ่ม บุกเบิก (Pioneers) จำนวน  9 ชื่อ
  5. ผู้ประกอบการวิสาหกิจ (Entrepreneus) จำนวน  8 ชื่อ

นักวิทยาศาสตร์ทั้ง 35 ชื่อนี้ ได้นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ EmTech 2014 เมื่อวันที่ 23-25 กันยายน 2014 ณ  MIT Lab เมืองเคมบริดส์  รํฐแมสซาจูเซส สหรัฐอเมริกา ดูรายละเอียดได้จากคลิปวิดิโอ ที่ http://www.technologyreview.com/emtech/14/video/

รายละเอียดผลงานนวัตกรรม ทั้ง 5 ด้าน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ประเภทนักประดิษฐ์ (inventors) เช่น
1. Fadel Adib
อายุ  25 ปี
Adib เป็นชาวเลบานอน  ศึกษาสาขา Computer Science และ Artificial Intelligence สิ่งประดิษฐ์ - การใช้เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi ติดตาม สะกดรอยของการเคลื่อนไหวในพื้นที่ของอีกห้องหนึ่ง สามารถประยุกต์กับร้านค้าปลีก ตรวจสอบพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของลูกค้า และ ตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจของตัวอ่อนในครรภ์ของมารดา

2.Emily Cole
บริษัท  Liquid Light แห่ง  Monmouth Junction รัฐ  New Jersey
อายุ  31 ปี
สิ่งประดิษฐ์ - การเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซต์ ให้เป็นสารเคมีที่มีประโยชน์ เช่น isopropanol, acetone และสารเคมีอื่นๆ มากกว่า 30 ชนิด  ที่สามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วย  กำลังขยายส่วนของกระบวนการการเปลี่ยนแปลงให้มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยคาดว่าปี 2017 จะนำเข้าสู่ตลาดของ ethylene glycol ที่เป็นสารเคมีที่ใช้มาก ในการผลิตพลาสติก

3.Tanuja Ganu
อายุ 31 ปี
ชาวอินเดีย สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า  ด้วยประเทศอินเดีย มีปัญหาเรื่องระบบสายส่งไฟฟ้า กำลังส่งกระแสไฟฟ้า  สิ่งประดิษฐ์ -  อุปกรณ์แบบง่าย ราคาถูก ใช้ตรวจสอบระบบสายส่งกระแสไฟฟ้า (power grid)เป็นกล่องที่มีเซ็นเซอร์ อยู่ภายใน ตั้งชื่อว่า  nPlug  ทำการตรวจจับแรงดันไฟฟ้า (โวลต์) และความถี่ของกระแสไฟฟ้าที่เข้ามา วิเคราะห์ข้อมูลแบบล่วงเวลา  อุปกรณ์กล่องนี้จะสามารถ ระบุช่วงเวลาใดที่มีความต้องการไฟฟ้าสูงสุด และทำนายว่าเมื่อไรจะมีความต้องใช้ไฟฟ้ามากกว่าที่จัดส่งมาได้

ประเภทผู้ที่มีจินตนาการคิดสร้างสรรค์ (Visionaries) เช่น
1. Rumi Chunara
อายุ 32 ปี
Rumi Chunara เป็นนักวิจัยแห่ง  Boston Children’s Hospital และ  Harvard Medical  School มีแนวคิดในการวิเคราะห์ mining ข้อมูลจาก  social media และแหล่งข้อมูลออนไลน์ต่างๆ  โดยเธอพบว่าการระบาดอหิวาตกโรค ในประเทศไฮติ มีข้อมูลปรากฎที่ ทวิตเตอร์ จำนวนมาก สรุปวิธีการนี้สามารถรวบรวมข้อมูลที่สำคัญมากในเรื่องโรคระบาด ได้ตั้งแต่แรกเริ่ม  

2.Sarah Kearney
อายุ 29 ปี
Kearney ได้ก่อตั้งองค์กรไม่หวังผลกำไร ชื่อ Prime Coalition เพื่อจะช่วยเหลือมูลนิธิเอกชนในการเริ่มต้นร่วมลงทุนเรื่อง  พลังงานสะอาด  ซึ่งในช่วงปี 2011-2013 พบว่ามีอัตราการร่วมลงทุนด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาดลดลงมากถึงร้อยละ 67 ขณะนี้มีมูลนิธิ 7 แห่ง เข้าร่วมกับ วิสัยทัศน์ของเธอ สรุป เป็นนักนวัตกรรมด้านการเงิน ที่ใช้ทักษะเพื่อหาแนวทางสำหรับมูลนิธิในการร่วมลงทุนเรื่องเทคโนโลยีพลังงานสะอาด

ประเภทผู้ที่มีมนุษยธรรม  (Humanitarians) เช่น
1.Kuang Chen
อายุ 34 ปี
เขาค้นพบวิธีการใหม่ในการนำข้อมูลลายมือเขียนที่อยู่ในรูปกระดาษ ไปสู่ฟอร์มดิจิทัล ซึ่งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาเดิม คือ การแปลงข้อมูลจากฟอร์มในรูปกระดาษให้สามารถสืบค้นได้ วิเคราะห์ได้ด้วยคอมพิวเตอร์ วิธีการเดิมจำเป็นต้องใช้วิธีการป้อนเข้าด้วยมนุษย์ที่ต้องใช้เวลามาก มีค่าใช้จ่ายสูง และมักมีข้อผิดพลาด

Kuang Chen ก่อตั้งบริษัทชื่อ  Captricity ใช้หลักการที่เป็นการรวมกัน ผสมกันของ computing และ brainpower ทำการอ่าน ข้อมูลในกระดาษ ที่ทำได้เร็วกว่าเดิม 12 เท่าและลดค่าใช้จ่ายลงมาก  เขาเริ่มงานในประเทศ  Malawiและ  Uganda ต่อมาไปประเทศ  Maliในปี  2011 โดยใช้แอพพลิเคชั่น หลายชื่อประกอบกับซอฟต์แวร์ของเขา เช่น  Dropbox, Amazon’s Mechanical Turk crowdsourcing platform
บริษัท Captricity มีทุน สำหรับการให้บริการแบบฟรี หรือ ในราคาต่ำแก่ประเทศที่ยากจน  

2.George Ban-Weiss
อายุ 33 ปี
อาจารย์ แห่งมหาวิทยาลัย  USC ที่ศึกษาเรื่อง นโยบายในเรื่องผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศและมลพิษ ในรัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อเดือน มีนาคม 2013 หน่วยงานชื่อ  Climate Resolve ได้จัดการฝึกอบรมในเรื่อง  cool roofs ด้วยมีแนวคิดที่จะให้นักวิทยาศาสตร์ กับ ผู้กำหนดนโยบายทำงานร่วมกัน  (นายกเทศมนตรีของนครลอสแองเจลิส Antonio -Villaraigosa  Ban-Weiss) เขาได้แสดงผลการศึกษาเดิมของเขา ในเรื่องการสะท้อนกลับ และ การดูดซับแสงอาทิตย์ โดยเขาได้แสดงแผนที่ของนครลอสแองเจลิส  ที่หลังคาอาคารของแต่ละอาคาร มีการสะท้อนกลับที่เหมือน ๆ กัน ซึ่งมีจำนวนหลังคาอาคารเป็นส่วนใหญ่ของเมือง โดยที่หลังคาส่วนใหญ่มีการดูดซับความร้อนจากดวงอาทิตย์
และในเดือนธันวาคม 2013 สภาของนครลอสแองเจลิส ได้ผ่านกฎหมาย บังคับให้ที่อยู่อาศัยชุดใหม่ หรือที่ปรับปรุงใหม่ ต้องใช้หลังคาแบบเย็น (Cool roofs) หลังคาแบบเย็นนี้ สามารถต่อต้านแสงอาทิตย์ได้ ช่วยลดอุณหภูมิได้ถึง 2 องศาเซลเซียส ในเขตเมือง

ประเภทผู้ริเริ่ม บุกเบิก (Pioneers) เช่น
1.Megan McCain
อายุ  31 ปี
ผู้บุกเบิก วิธีการรักษาทางการแพทย์โรคหัวใจส่วนบุคคล (personalized cardiac medicines)ซึ่งในปัจจุบันสหรัฐอเมริกามีค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคหัวใจปีละ 109 พันล้านเหรียญสหรัฐ  ช่วงที่ McCain ศึกษาหลังปริญญาเอกที่ ฮาร์วารด์เธอได้ทำวิจัย โดยนำเซลล์ผิวหนังของผู้ป่วย  ทำการ reprogrammed ให้เป็นสเต็มเซลล์ (stem cells) และต่อมาเปลี่ยนให้เป็นเซลล์หัวใจ  (heart cells)จากนั้นทำการวิศวกรรมเนื้อเยื่อ และใช้ ระบบ heart-on-a-chip system ทำการทำนายว่า หัวใจของผู้ป่วย จะสนองตอบต่อยารักษาอย่างไร  โดยทำการทดลองยารักษากับโรคหัวใจที่หายาก ชื่อ Barth syndrome ที่เกิดจาการกลายพันธ์ของยีนเดียว เธอหวังว่าในวันหนึ่ง ชิป จะสามารถใช้ทดสอบวิธีการรักษาโรคหัวใจที่มาจากพันธุกรรมได้ต่อไป  

ประเภท ผู้ประกอบการวิสาหกิจ (Entrepreneus) เช่น
1.Rand Hindi
อายุ 29 ปี
นำทางวิถีชีวิตด้วยพลังของ big data
เขาเคยมีน้ำหนักตัวมากกว่า 70 ปอนด์ จึงเริ่มสำรวจตนเอง และรวบรวมเก็บข้อมูลในด้านต่างๆ  เช่น การทานอาหาร น้ำดื่ม ชั่วโมงการนอนต่อวัน  จากนั้น เก็บข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์  ค้นหาว่าพฤติกรรมส่วนใดไม่ดี  ต่อมาเขาสามารถลดน้ำหนักลงได้

ในปี 2012 เขาตั้งบริษัทชื่อ Snips ที่กรุงปารีส  บริการวิเคราะห์ข้อมูล โดยคาดหวังว่าจะช่วยให้การใช้ชีวิตในเมืองจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริษัท  Snips ได้ทำงานร่วมกับ การรถไฟแห่งชาติ ฝรั่งเศส พัฒนาแอพพลิเคชั่น ที่จะสามารถทำนายความหนาแน่นของผู้โดยสารรถไฟล่วงหน้าก่อน 3 วัน ด้วยวิธีการวิเคราะห์ (mining) ข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลสภาพอากาศ  ประวัติจำนวนผู้โดยสาร การเช็คอินเข้าแอพแบบเรียลไทม์ ผลการวิเคราะห์สามารถให้คำแนะนำให้หลีกเลี่ยงสถานีรถไฟ นั้นๆ ได้

สรุป
แม็กกาซีน MIT Technology Review เป็นแหล่งความรู้ด้านเทคโนโลยี และ นวัตกรรมระดับโลก มีคุณค่ามาก ควรแก่การติดตามอ่านเป็นประจำ ขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจในเรื่อง เทคโนโลยี นวัตกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี   เข้าอ่านในแบบฉบับตีพิมพ์ ที่มีบริการในห้องสมุดชั้นนำ หรือแบบออนไลน์ ที่  www.technologyreview.com ซึ่งสำนักพิมพ์เปิด ให้เข้าอ่านได้ฟรี

เว็บไซต์นี้ นอกจากนำเสนอแม็กกาซีน แล้วยังมีคอลัมน์ต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น Top stories ที่แสดงข้อมูลล่าสุดในหมวดต่างๆ คือ Biomedicine, Business, Computing, Energy, Materials, Mobile อีกด้วย

อ้างอิง
1.เว็บไซต์  MIT Technology Review : Available at http://www.technologyreview.com/
2.แม็กกาซีน  MIT Technology Review ฉบับ September/October 2014 : Available at http://www.technologyreview.com/magazine/2014/09/

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป