ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) แนะนำเรื่อง การสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารสิทธิบัตรผ่านฐานข้อมูล Derwent Innovation (DI) ของบริษัท Clarivate Analytics

การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล DI ในการเป็นเครื่องมือประกอบเพื่อการตรวจสอบความสามารถในการยื่นจดสิทธิบัตรของนักวิจัย การวางแผนวิจัย วิเคราะห์กลยุทธ์ด้านการตลาดและเทคโนโลยี วางแผนกลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการจัดทำรายงานแผนที่สิทธิบัตร (Patent Mapping)

ฐานข้อมูล DI มีชุดข้อมูลพิเศษที่ชื่อว่า Derwent World Patent Index (DWPI) คือ ข้อมูลสิทธิบัตรที่มีการยอมรับและน่าเชื่อถือสูงสุดในกลุ่มผู้ตรวจสอบการพิจารณาอนุมัติให้สิทธิบัตรในสำนักงานสิทธิบัตรทั่วโลก (DWPI : The World's Most Trusted Source of Patent Information)

วิธีการสืบค้นฐานข้อมูล DI เข้าที่เว็บไซต์ https://www.derwentinnovation.com/login/

ตัวอย่างการสืบค้นโดยใช้ Account ซึ่งสามารถใช้ฟังก์ชั่นวิเคราะห์ข้อมูลเต็มรูปแบบของฐานข้อมูล (ThemeScape Map)


รูปภาพที่ 1 แสดงวิธีการสืบค้นสิทธิบัตรเรื่อง “กุ้ง”

จากรูปภาพที่ 1 แสดงวิธีการสืบค้นสิทธิบัตรเรื่อง “กุ้ง” โดยใช้ Fielded Search คือ Text Fields-All-DWPI ใช้คำค้น shrimp OR prawn ปี 2018-2019 พบจำนวน 3,516 เรื่อง / DWPI Families (สืบค้นข้อมูลวันที่ 14 ม.ค. 62)


รูปภาพที่ 2 แสดงผลลัพธ์ที่สืบค้นในรูปภาพ Dashboard

จากรูปภาพที่ 2 แสดงผลลัพธ์ที่สืบค้นในรูปภาพ Dashboard ใน Field ต่างๆ คือ Assignee, Inventor, Country Code และ Publication Year ซึ่งสามารถแปลี่ยน Field ที่ต้องการดูได้


รูปภาพที่ 3 แสดงผลลัพธ์ที่สืบค้นในเอกสารสิทธิบัตรในแต่ละรายการ

จากรูปภาพที่ 3 แสดงผลลัพธ์ที่สืบค้นในเอกสารสิทธิบัตรในแต่ละรายการ จากหน้าจอนี้มีข้อมูลการเขียน Title ขึ้นมาใหม่ คือ DWPI Title เพื่อขยายความชื่อเรื่องเอกสารสิทธิบัตรให้เข้าใจมากขึ้น และในบทคัดย่อของเอกสารสิทธิบัตรแต่ละฉบับจะมีข้อมูลในส่วน Novelty/Technology Focus/Advantage/Use ให้ด้วย พร้อมทั้งสามารถดาวน์โหลดเอกสารสิทธิบัตรต้นฉบับเป็น PDF ได้


รูปภาพที่ 4 แสดงผลลัพธ์ที่สืบค้นเป็นแผนที่ ThemeScape Map

จากรูปภาพที่ 4 แสดงผลลัพธ์ที่สืบค้นออกมาเป็นแผนที่ ThemeScape Map โดยฐานข้อมูล DI มีความสามารถในการวิเคราะห์เอกสารสิทธิบัตรที่สนใจชุดหนึ่งให้แสดงออกมาเป็นแผนที่ ThemeScape Map ที่ช่วยให้ผู้อ่านสามารถสรุปเนื้อหาได้รวดเร็วกว่าการอ่านจากข้อความ (Text) สามารถเข้าถึงเอกสารสิทธิบัตรฉบับที่สนใจจากคำสำคัญ (Topics Relevant Term) ได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

นอกจากฐานข้อมูล Derwent Innovation (DI) นี้ STKS ยังได้บอกรับเป็นสมาชิกฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยในอีกหลายชื่อ คือ ScienceDirect, Scopus, SciVal, IEEE (ASPP + POP), SpringerLink, Web of Science, American Chemical Society (ACS), Frost & Sullivan และ Mintel  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือเบอร์ติดต่อภายใน 1238

 
biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป