บริษัท Clarivate Analytics ผู้ผลิตและบริการฐานข้อมูลวิชาการต่างๆ เช่น Web of Science InCites, Journal Citation Report, Derwent Innovation etc. ได้เผยแพร่รายงานการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีที่สำคัญๆ ตลอดมา ล่าสุดเดือนกันยายน 2017 ได้เผยแพร่รายงานเรื่อง Clarivate Innovation Report : Artificial Intelligence - The innovator and disruptors for next generation digital transformation

สรุปรายงานเรื่องดังกล่าวแบบย่อ ได้ดังนี้

Artificial Intelligent (AI)
เป็นสาขาหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มุ่งเน้นการสร้างเครื่องมืออัจฉริยะ (Machine Intelligence) ให้ทำงานและตอบสนองเช่นเดียวกับมนุษย์ นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ Alan Turing เป็นผู้แนะนำแนวคิดเรื่องเครื่องมืออัจฉริยะนี้ในปี 1950 และต่อมาในปี 1956 ในการประชุมวิชาการที่ Darmouth College เริ่มมีการใช้คำว่า "Artificial Intelligence" Machine Learning เป็นสาขาย่อยของ AI เรื่องที่โด่งดังที่ผ่านมาคือ AlphaGo 2010 พัฒนาโดย Google's DeepMind ที่ใช้ MCTS (Monte-Carlo Tree Search) algorithms
โปรแกรม Alphago สามารถเอาชนะในการแข่งขันกับมนุษย์ผู้เล่นมืออาชีพระดับโลกมาตั้งแต่ปี 2015

จีนเป็นผู้นำในการวิจัยเรื่อง Machine Learning ตามด้วยสหรัฐอเมริกา เยอรมนี สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น เกาหลี
ในรายงานแสดงผลการวิเคราะห์สถานภาพและแนวโน้มของการวิจัยและพัฒนาในสาขา AI จากเอกสารวิชาการ 2 ชุดคือ เอกสารงานวิจัยตีพิมพ์ (Research Articles) และเอกสารสิทธิบัตร (Patents) แสดงแผนที่กลุ่มคำสำคัญ (Themes) แสดงกราฟ จำนวนการตีพิมพ์รายปี แสดงกราฟรายชื่อประเทศ แสดงรายชื่อหน่วยงานวิจัย / บริษัท Top10 รายงานมีความยาว 20 หน้า ดังแสดงภาพหน้าปก และ ผลการวิเคราะห์เป็นกราฟ แผนที่ ตาราง ฯลฯ

ผู้ที่สนใจรายงานเรื่องนี้ ติดต่อขอใช้บริการได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป