โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช.  ประกาศเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (concept proposal) ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานที่ใช้ในกิจการไฟฟ้า ให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงาน ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  ภายใต้ขอบเขตงานวิจัย 3 กรอบ คือ

  1. พลังงานหมุนเวียน
  2. การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน และ
  3. การศึกษาวิจัยเชิงนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานหมุนเวียน

รายละเอียดเพิ่มเติม | แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

ตราโลโก้ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Logo of Technology Management Center: TMC)

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป