ผู้บริหาร สวทช,nstda-executive,nstda executive

 

 

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล


ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

 

 
ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ

 

 
ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ

 

 

ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ

 

 
นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ

 

ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ

 

 

ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ

 

ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์

รักษาการรองผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ

 

 

ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 
(เอ็มเทค) และ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ

 

 

ดร.วรรณพ วิเศษสงวน

ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ

 


ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ

 

 
ดร. วรรณี ฉินศิริกุล

ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(นาโนเทค)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ

 


นางสุวิภา วรรณสาธพ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 


นางกุลประภา นาวานุเคราะห์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 


นางสาววลัยทิพย์ โชติวงศ์พิพัฒน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 


ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 


นางเกศวรงค์ หงส์ลดารมภ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 


นางสาววารุณี ลีละธนาวิทย์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 


นางรุ่งทิพย์ ควันเทียน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 


นางพัชรียา กุลานุช

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ


นางสาวจุฑามาส อุดมสรยุทธ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

 

ดร.ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ


นาย อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ

ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

(กำกับดูแลและบริหารงานเมืองนวัตกรรมอาหารและอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)


นายเฉลิมพล ตู้จินดา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

 

นางจินตนา ศิริสุนทร

หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

   

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป