วารสารวิชาการนานาชาติด้านวิศวรรกรรม สาขาวิศวกรรมควอนตัมอิเล็กทรอนิกส์ (IEEE Journal Selected Topics in Quantum Electronics) ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ปี ๒๕๕๓ ได้เลือกบทความวิชาการของนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เรื่อง "กล้องช่วยวินิจฉัยและตรวจหามะเร็งในระยะเริ่มต้นอัฉริยะ (MEMs- Based Dual Axes Confocal Microendoscopy)" ให้ตีพิมพ์บนหน้าปกของเล่ม

 

 กล้องช่วยวินิจฉัยและตรวจหามะเร็งในระยะเริ่มต้นอัฉริยะ (MEMs-Based Dual Axes Confocal Microendoscopy) เป็นผลงานวิจัยพัฒนานวัตกรรม “ระบบเก็บภาพด้วยเอนโดสโคป” ซึ่งจะสามารถตรวจจับ ค้นหาโรคมะเร็งในระยะเริ่มต้น เพื่อที่จะช่วยรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งให้มีโอกาสหายขาดได้ นวัตกรรมนี้จะช่วยค้นหาโรคมะเร็งทางพื้นผิวชั้นบน  ซึ่งจะพบมากในผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งหมด (๘๕% ของผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งหมดในประเทศไทย)  วิจัยพัฒนาโดย ดร.วิบูลย์ ปิยวัฒนเมธา นักวิจัยจากหน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยี โดยได้รับทุนการวิจัยอย่างต่อเนื่องจากสภาวิจัยแห่งชาติ และเนคเทค พร้อมมีความร่วมมือทางวิชาการกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งคาดว่าจะมีผลงานวิจัยต้นแบบในต้นปี ๒๕๕๔ นี้

 

ดร.วิบูลย์ ปิยวัฒนเมธา มีผลงานเด่นมากมาย อาทิ การได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกระดับสูง (Senior Member) จากสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นานาชาติ (Institute of Electrical and Electronics Engineers : IEEE) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพสากลทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงซอฟต์แวร์ เมื่อต้นปี ๒๕๕๓ และมีผลงานการเขียนบทความทางวิชาการติดอันดับ ๑  ใน ๑๐ ของ สวทช. ตามดัชนีชี้วัด h-index คือ ดัชนีชี้วัดถึงคุณภาพของผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ชุดใหม่ ที่มีการนำเสนอในราวปี ๒๕๔๘ และมีกระแสตอบรับในทิศทางยอมรับของชุมชนวิจัยระดับนานาชาติในทางบวก เป็นดัชนีที่ได้จากการวัดของจำนวนผลงานตีพิมพ์ และ จำนวนที่ได้รับการได้รับการอ้างอิง โดยวัดจาก ๒ ค่า พร้อมๆ  ถือว่าเป็นการวัดถึงผลผลิตงาน วิจัยวิทยาศาสตร์ (Scientific Productivity) ร่วมกับค่าผลกระทบ (Impact factor)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เรื่อง ผลงานเด่นพนักงาน สวทช. วัดโดยค่า h-index  คลิกที่นี่

 

 

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

ตราโลโก้ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Logo of Technology Management Center: TMC)

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป