ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เฉลิมพล เกิดมณี นักวิจัยอาวุโส และทีมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสรีระวิทยาและชีวเคมี ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ในโอกาสที่ผลงานวิจัยของท่านได้นำไปใช้ประโยชน์ร่วมกับภาคเอกชน ภาครัฐ และชุมชน
ดร.เฉลิมพล ทำงานวิจัยเกี่ยวกับพืชมากกว่า ๑๗ ปี โดยมุ่งทำงานในเรื่องสภาวะที่ไม่เหมาะสมในเรื่องการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งเกิดจาการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมของโลก และส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรของประเทศ คือ ปัญหาดินเค็มที่มีผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและความยากจนของเกษตรกรไทย เป็นอย่างมาก

ผลงาน
“พลิกฟื้นดินเค็มด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ”
โดยดร.เฉลิมพล และทีมวิจัย เป็นผลงานที่ได้รับการกล่าวขานและยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ผืนดินที่เคยมีความเค็มจัดจนไม่สามารถเพาะปลูกพืชใดๆ ได้ สามารถพลิกฟื้นกลับมาเป็นแหล่งเพาะปลูกที่สร้างรายได้และคืนคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรและชุมชน นำมาสู่รางวัลเกษตรกรดีเด่น ผู้นำดีเด่น และชุมชนดีเด่นในระดับประเทศ

ด้วยความเชี่ยวชาญด้านสรีระวิทยาและชีวเคมีบวกกับการสร้างเครือข่ายวิจัยโดยการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทำให้ดร.เฉลิมพล และทีมวิจัย มีโครงการที่ทำร่วมกับบริษัทเอกชนหลัก ๔ แห่ง มูลค่ากว่า ๑๑๕ ล้านบาทในเวลา ๓ ปี (บริษัท เกลือพิมาย จำกัด, บริษัท มิตรผล จำกัด, บริษัท ซีพี จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสซีจี จำกัด (มหาชน)) ซึ่งจากประสบการณ์การทำงานร่วมกับภาคเอกชนมากว่า ๑๓ ปี ดร.เฉลิมพล ยึดหลักของการเป็นผู้ให้ก่อน และให้ที่ตรงกับความต้องการของเขา เมื่อให้แล้ว สิ่งต่างๆ จะกลับมา ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์แบบ “พันธมิตรถาวร”

“การทำงานต้องเร่งค้นหาความเก่ง ความเชี่ยวชาญ ความจำเพาะของตัวเองให้ได้ หาจุดร่วมระหว่างสิ่งที่เอกชนต้องการและสิ่งที่เราอยากทำให้ได้เร็ว รวมถึงการสร้างเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจน เร่งสร้างความสามารถของคนในภาคเอกชน ให้กำลังใจ และเชื่อมั่นในตัวเขา และที่สำคัญต้องเป็นที่พึ่งให้กับภาคเอกชนเมื่อเขาทุกข์บำบัดทุกข์ให้เขาได้ เมื่อเขาสุขเขาจะคิดถึงเรา”

การทำงานกับเอกชนใช่ว่าผลประโยชน์จะตกแก่เอกชนเท่านั้น หากดร.เฉลิมพลยังได้มองไปถึงชุมชนและสังคมที่จะได้ประโยชน์นั้นด้วย ดร.เฉลิมพลจึงได้ชักชวนเอกชนทำ CSR ในเรื่องสิ่งแวดล้อมและสังคม ดังเช่น บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ร่วมกับชุมชนปลูกข้าวหอมมะลิบนพื้นที่ดินเค็ม บริษัท เอสซีจี จำกัด (มหาชน) ขยายความรู้เรื่องการปลูกพืชในสภาวะควบคุม เป็นต้น

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

ตราโลโก้ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Logo of Technology Management Center: TMC)

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป