ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) คว้าสุดยอดรางวัลด้านการจัดการพลังงาน เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยในปี 2554 ที่ผ่านมาเนคเทคได้รับรางวัลจากการประกวด ASEAN Energy Awards 2011 ประเภท ASEAN Best Practices for Energy Management in Building จาก ASEAN CENTER FOR ENERGY และ ได้รับรางวัลจากการประกวด Thailand Energy Awards 2011 ด้านการอนุรักษ์พลังงานประเภทอาคารควบคุมดีเด่น จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน


ตอกย้ำความสำเร็จอีกครั้งในปี 2555! กับ รางวัล  Thailand Energy Awards 2012 ด้าน บุคลากรดีเด่นด้านพลังงาน ประเภททีมงานด้านพลังงานดีเด่น  จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน โดยรางวัลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นในด้านการอนุรักษ์พลังงาน การพัฒนาพลังงานทดแทน และเป็นการสร้างตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมส่วนรวม

ผลงานดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานเนคเทคทุกคน ที่ช่วยกันสนับสนุนและผลักดันเพื่อมุ่งไปสู่... NECTEC Go Green ผ่านกลไกสำคัญ คือ ทีมงานด้านการจัดการพลังงาน ของอาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหารให้ดำเนินงานอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 โดยมีองค์ประกอบสำคัญ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านวิจัยและพัฒนา  ด้านผู้ดูแลห้อง Server ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วม  ด้านสื่อสารและประชาสัมพันธ์ และด้านเทคนิค ได้ร่วมกันดำเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยดำเนินการบริหารจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และต่อยอดความรู้ภายในศูนย์ฯ ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ กิจกรรม Energy Saving Champion  NECTEC Talk Walk Rally  การจัดอบรมให้ความรู้ และกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoPs (Community of Practices) เช่น Technical Energy Saving, Go Green, 5s Activity และแบ่งปันความรู้ผ่าน NECTEC Intranet และ https://www.facebook.com/NECTECGoGreen เป็นต้น รวมถึงยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน เช่น โครงการวิจัยเพื่อการประหยัดพลังงาน  โครงการ 5 ส สร้างสรรค์และนวัตกรรม กิจกรรม NECTEC Go Green และกิจกรรม Big Clean & Green Day เป็นต้น

 

 นอกจากนี้ ทีมงานยังได้นำงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ มาต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้เกิดการลดใช้พลังงานและประยุกต์ใช้งานจริงภายในอาคาร อาทิ อุปกรณ์ Motion Sensor ควบคุมการเปิด- ปิดไฟแสงสว่างในห้องน้ำ และไฟแสงสว่างบริเวณพื้นที่ทางเดินส่วนกลางของอาคาร ระบบระบายความร้อนชุด Condensing Unit ระบบปรับอากาศ พัฒนาหลอดไฟชนิด LED แทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ สำหรับไฟส่องสว่างกระจกในห้องน้ำ พัฒนาระบบบริหารการประชุม เพื่อลดการใช้กระดาษในการประชุมของสำนักงาน เป็นต้น

 


 จากการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานในช่วงปี 2552 – 2554 ส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงได้คิดเป็นมูลค่า 1,470,000 บาท ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 305 ตัน โดยใช้เงินลงทุน 339,230 บาท
เนคเทคขอแสดงความยินดีกับทีมงานด้านการจัดการพลังงานซึ่งนำโดย คุณโสภาวรรณ แสงไชย (ประธานคณะทำงานจัดการด้านพลังงาน) และ ดร.อุทัย เจริญวงศ์ (ประธานคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน)  กับความสำเร็จครั้งนี้

 

 

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

ตราโลโก้ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Logo of Technology Management Center: TMC)

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป