การสนับสนุนพิเศษอื่นๆ

ทุน TGIST สนับสนุนให้ผู้รับทุนได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ จึงได้ให้การสนับสนุนพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากค่าใช้จ่าย ที่กล่าวถึงแล้วก่อนหน้านี้ (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย) การสนับสนุนพิเศษอื่นๆ แบ่งเป็น

การสนับสนุนเพื่อการนำเสนอผลงานวิชาการ

1. การนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ

- เป็นการสนับสนุนให้ไปนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าเท่านั้น โดยใช้เงินทุนในหมวดศึกษาวิจัยของนักศึกษา (15,000 บาท สำหรับปริญญาโท และ 45,000 บาทสำหรับปริญญาเอก) ทำเรื่องเบิกจ่ายจากคณะ โดยไม่ต้องเขียนคำร้องมาที่โครงการฯ

หลักเกณฑ์การให้การสนับสนุน

 1. ผลงานวิจัยนั้นเป็นผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง
 2. ได้รับการตอบรับให้นำเสนอผลงานจากงานประชุมวิชาการ
 3. เขียนขอบคุณสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST) ที่ให้การสนับสนุนทุนในบทคัดย่อหรือผลงานที่นำเสนอทุกครั้ง
 4. ผู้ได้รับทุนเป็นผู้มีชื่อแรกในบทคัดย่อ และเป็นผู้นำเสนอผลงานด้วยตนเอง

ภายหลังจากการนำเสนอผลงาน ให้ผู้รับทุนแนบสำเนาผลงานแจ้งให้โครงการทราบ รวมทั้งสรุปค่าใช้จ่าย ลงในรายงานความก้าวหน้าที่จะเสนอโครงการในครั้งถัดไป

2. การนำเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ

- เป็นการสนับสนุนให้ไปนำเสนอผลงานเฉพาะการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า สำหรับผู้รับทุนทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่เรียนวิชาหลักครบตามหลักสูตรหรือใกล้สำเร็จการศึกษา โดยสามารถขอรับการสนับสนุนพิเศษได้เพียง 1 ครั้งในระดับที่ได้รับทุน โดยจะต้องเขียนคำร้องทั่วไปพร้อมแนบแบบฟอร์ม checklist ยื่นแก่ทางโครงการฯ ก่อนเดินทางอย่างน้อย 2 เดือน

หลักเกณฑ์การให้การสนับสนุน

 1. ต้องเป็นงานประชุมวิชาการนานาชาติชั้นนำระดับกลุ่มประเทศ ที่มี peer review ตรวจสอบคุณภาพ และต้องเป็นงานประชุมวิชาการที่จัดเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
 2. ต้องเป็นผู้ได้รับทุนที่กำลังศึกษาอยู่และผ่านการสอบ proposal กับทางมหาวิทยาลัยแล้ว หรือสำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันสำเร็จการศึกษาเป็นทางการจนถึงวันที่นำเสนอผลงาน (แนบผลการเรียนล่าสุด)
 3. งานวิชาการที่นำเสนอต้องเป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องโดยตรงกับวิทยานิพนธ์ที่ได้รับทุน TGIST
 4. ผู้ได้รับทุนเป็นผู้มีความก้าวหน้าในการศึกษาวิจัยและแสดงให้เห็นว่ามีศักยภาพสูง เช่น เคยมีผลงานวิชาการตีพิมพ์มาก่อน ได้แก่ บทความวิจัย ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐาน ISIและมีค่า Impact Factor หรืออนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร และมีชื่อแรกในบทคัดย่อที่จะไปนำเสนอ
  (แนบสำเนาผลงานวิชาการและบทความวิจัยที่จะไปนำเสนอฉบับสมบูรณ์)
 5. ได้รับการพิจารณาตอบรับให้นำเสนอผลงานแบบปากเปล่า
 6. ได้เขียนขอบคุณทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST) ที่ให้การสนับสนุนทุนในบทคัดย่อหรือผลงานที่นำเสนอทุกครั้ง
 7. อาจารย์ และ นักวิจัย สวทช. ลงนามรับรองการขอรับทุนสนับสนุนในใบคำร้องฯ และแบบฟอร์ม checklist
 8. ชี้แจงค่าใช้จ่ายพร้อมแนบเอกสารทั้งหมดเพื่อประกอบการพิจารณา โครงการฯ จะสนับสนุนทุนการนำเสนอผลงานวิชาการไม่เกิน 70,000 บาท จึงควรวางแผนการเดินทางให้ประหยัดและได้ประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ควรได้รับเงินสนับสนุนบางส่วนจากแหล่งอื่นด้วย โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายหลัก ดังนี้

  • ค่าลงทะเบียนตามที่จ่ายจริง (ให้เฉพาะค่าลงทะเบียนปกติเท่านั้น ไม่ครอบคลุม การลงทะเบียนล่าช้า หรือค่าลงทะเบียนการท่องเที่ยวประกอบการประชุม excursion)
  • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับของการบินไทยชั้นประหยัด (หากตั๋วเครื่องบินของ สายการบินอื่นถูกกว่า 25% ของราคาการบินไทย สามารถใช้ตั๋วเครื่องบินของสายการบินนั้นได้ โดยแสดงเอกสารเปรียบเทียบราคา)
  • ค่าที่พักตามที่จ่ายจริง
  • ค่า VISA ตามที่จ่ายจริง (ไม่ครอบคลุม ค่าทำหนังสือเดินทางหรือค่าประกันการเดินทาง)

 9. ผู้ได้รับทุนสนับสนุน ต้องเขียนรายงานการเดินทางทั้งในด้านวิชาการและประสบการณ์ ความคิดเห็น ปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้จากการเดินทางไปนำเสนอผลงานและร่วมประชุมวิชาการนั้น ให้กับโครงการฯ ภายหลังจากเสร็จสิ้นงานประชุมไม่เกิน 1 เดือน

เอกสารประกอบการพิจารณา

- เอกสารตอบรับการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า
- ผลงานตีพิมพ์หรือต้นฉบับบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่มีการขอบคุณโครงการทุน TGIST โดย ผู้ได้รับทุน อาจารย์ และ นักวิจัย รับรอง
- กำหนดการประชุม
- ผลการเรียนล่าสุด และสำเนาผลงานทางวิชาการหรือรางวัลที่เคยได้รับ
- ใบเสนอราคาค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด
- ใบเสนอราคาค่าที่พักอย่างประหยัด
- เอกสารค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่า

การสนับสนุนทุนทำวิจัยระยะสั้นต่างประเทศ

ทุน TGIST

สนับสนุนให้นักศึกษาผู้รับทุนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองผ่านการได้รับประสบการณ์วิจัยระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาเป็นนักวิจัยคุณภาพสูง โดยสนับสนุนอาจารย์ และนักวิจัย สวทช. ที่มีความพร้อม ให้ส่งนักศึกษาไปทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ ด้วยการเชื่อมโยงหาผู้เชี่ยวชาญ สถานที่ทำวิจัย และแหล่งเงินทุนวิจัยจากต่างประเทศ นักศึกษาสามารถเสนอขอรับการสนับสนุนโดยส่ง ใบคำร้องพร้อมแบบฟอร์ม checklist และเอกสารแนบตามแนวทางดังนี้ (ต้องยื่นขอรับทุนล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 2 เดือน)

หลักเกณฑ์การให้การสนับสนุน

 1. คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุน
  • ต้องเป็นผู้ได้รับทุน TGIST ระดับปริญญาเอกที่กำลังได้รับทุน (มีระยะเวลารับทุนเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน)
  • ผ่านการสอบ proposal กับทางมหาวิทยาลัยแล้ว (แนบสำเนาใบสอบผ่าน proposal)
  • เป็นผู้มีความก้าวหน้าในการศึกษาวิจัยและมีศักยภาพสูง อาทิ บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน ISI และมีค่า Impact Factor หรือ อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร (แนบเอกสารแสดงผลการวิจัยและผลการเรียนล่าสุดระบุ
  ผลงานที่ผ่านมาใน checklist)

 2. งานวิจัยที่เสนอจะไปทำวิจัยระยะสั้นต่างประเทศต้องเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ที่ได้รับทุน TGIST และเป็นหัวข้อหรือโจทย์ที่ได้ประโยชน์กับประเทศไทยโดยตรงและไม่สามารถทำวิจัยในประเทศไทยได้
 3. นักวิจัย สวทช. หรืออาจารย์ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของนักศึกษา ต้องมีส่วนร่วมหรือเชื่อมโยงในโครงการวิจัยนี้อย่างแท้จริง (แนบเอกสารแสดงการติดต่อและวางแผนงานร่วมกัน และแนบตารางแผนงานศึกษาวิจัย)
 4. เป็นองค์ความรู้งานวิจัย อุปกรณ์เครื่องมือ และมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ซึ่งไม่มีและไม่สามารถดำเนินการได้เองในประเทศไทย (แนบเอกสารแสดงหลักการเหตุผลและความจำเป็น)
 5. ได้รับการตอบรับจากอาจารย์ที่ปรึกษาต่างประเทศ สถาบัน หน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัยที่จะไปทำวิจัยระยะสั้น (แนบประวัติย่อและผลงานของอาจารย์ที่ปรึกษาต่างประเทศ จดหมายตอบรับ)
 6. ค่าใช้จ่าย : ทุน TGIST สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยระยะสั้นต่างประเทศ ระยะเวลา 3 – 6 เดือน ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 500,000 บาท และแนบเอกสารประกอบดังนี้ (หากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลา ทำวิจัยนานเกินกว่านี้ จะต้องมีการสนับสนุนจากแหล่งอื่นๆ รองรับด้วย)

เอกสารประกอบการพิจารณา

- หนังสือขอรับรองการสนับสนุนที่ระบุเหตุผล ความจำเป็น ระยะเวลา และรายละเอียดการไป ทำวิจัย พร้อมประโยชน์ที่อาจารย์และนักวิจัยจะได้รับ และแนบตารางแผนงานศึกษาวิจัย
- เอกสารตอบรับการทำวิจัยระยะสั้นจากอาจารย์ที่ปรึกษาต่างประเทศ/สถาบันต่างประเทศ
- ประวัติและผลงานของอาจารย์ที่ปรึกษาต่างประเทศ (CV) พร้อมจดหมายตอบรับ
- สำเนาใบสอบผ่าน proposal
- เอกสารแสดงผลการวิจัยและผลการเรียนล่าสุด ระบุผลงานที่ผ่านมาใน checklist
- ใบเสนอราคาเปรียบเทียบของสายการบินชั้นประหยัดมากกว่า 1 สายการบิน (การบินไทยและ สายการบินอื่นๆ) ที่ระบุราคาค่าโดยสารชัดเจน ให้เลือกสายการบินที่ประหยัดกว่าการบินไทย 25% ได้ (โดยปกติค่าโดยสารจะขึ้นอยู่กับฤดูกาลด้วย กรุณาระบุช่วงวันเดินทางให้กับผู้เสนอราคาได้ทราบ จะได้ ค่าเดินทางที่ใกล้เคียงกับที่ใช้จ่ายจริง)
- เอกสารรายละเอียดค่าวีซ่าจากสถานทูตหรือสถานกงสุล
- ใบเสนอราคาค่าประกันสุขภาพส่วนบุคคล
- เอกสารเกณฑ์การพิจารณาค่าเบี้ยเลี้ยงของ กพ. สำหรับประเทศนั้นๆ

* ขอให้ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด
** การพิจารณาให้การสนับสนุนจะพิจารณาเป็นรายบุคคลตามความจำเป็นและประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับเป็นหลัก ผู้รับการสนับสนุนต้องเขียนรายงานการเดินทาง ประสบการณ์ ความรู้ และความคิดเห็นที่ได้จากการเดินทางไปทำวิจัยระยะสั้น ส่งมาที่โครงการทุน TGIST หลังกลับมาถึงประเทศไทยแล้วไม่เกิน 1 เดือน (แบบฟอร์มดาวน์โหลดได้จาก www.nstda.or.th/tgist) **


   
© Copyright 2008 Thailand Graduate Institute of Science and Technology (TGIST), NSTDA. All rights reserved.