MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

  คลัสเตอร์การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชนชนบทและผู้ด้อยโอกาส

  Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

           คลัสเตอร์การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชนชนบทและผู้ด้อยโอกาส มีเป้าหมายการพัฒนาให้เกิดชุมชนวิทยาศาสตร์ที่สามารถเป็นต้นแบบและแบ่งปัน ให้ผู้อื่นสามารถต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของชุมชนและขยายผลไป ชุมชนอื่น และมีนโยบายถอนตัวออกเมื่อชุมชนเหล่านั้นมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเอง ได้แล้ว นอกจากนี้จะพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ กลุ่มผู้พิการ/สูงอายุ พร้อมทั้งการส่งมอบให้ถึงมือผู้ใช้ โดยอาศัยเครือข่ายพันธมิตร

     

    เป้าหมายผลผลิต/เทคโนโลยี/ผลลัพธ์

    การวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชนและชนบทในถิ่นทุรกันดาร

    • ยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ได้รับมาตรฐาน อย. หรือ มผช. ไม่น้อยกว่า 40 ผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าไม่ต่ำกว่า 2 , 000,000 บาท ต่อปี
    • ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนชนบท ให้ความรู้กับนักเรียน 5,000 คน ครู 1,000 คน ใน 230 โรงเรียน
    • ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน จำนวน 15 เทคโนโลยี ให้กับเกษตรกร 100 คน ใน 20 ชุมชน

     


    เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

    • ต้นแบบภาคสนาม ข้อเข่าเทียม ปรับอัตราการหน่วงแบบอัตโนมัติ
    • ต้นแบบภาคสนาม เครื่องช่วยฟังสำหรับคนพิการในชนบท
    • ต้นแบบภาคสนาม คอมพิวเตอร์แบบพกพาที่มีคีย์บอร์ดและหน่วยแสดงผลแบบเบรลล์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับผู้พิการทางสายตา

    การสนับสนุนการดำเนิน งานโครงการวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชนชนบทและผู้ด้อย โอกาส

    • ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
    • ระบบงานสนับสนุนการทำงานของกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
    • ระบบเครือข่ายกาญจนาภิเษก และเครือข่ายสำหรับหน่วยงานที่ถวายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
     สยามบรมราชกุมารี สามารถดำเนินงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    Items details

    • Hits: 8190 clicks
    • Average hits: 90 clicks / month

    TCE-Plugin by www.teglo.info    บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 43
    น้อยมากที่สุด