MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

งานเพื่อสังคม

นอกเหนือจากงานวิจัยและพัฒนาเพื่อภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม สวทช. ยังตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาภาคการศึกษา สังคม เด็กและเยาวชนควบคู่กันไปด้วย โดยมีทั้งหน่วยปฏิบัติการ และกิจกรรมที่หลากหลาย

คลัสเตอร์การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชนชนบทและผู้ด้อยโอกาส

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 09 June 2014 15:22

        คลัสเตอร์การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชนชนบทและผู้ด้อยโอกาส มีเป้าหมายการพัฒนาให้เกิดชุมชนวิทยาศาสตร์ที่สามารถเป็นต้นแบบและแบ่งปัน ให้ผู้อื่นสามารถต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของชุมชนและขยายผลไป ชุมชนอื่น และมีนโยบายถอนตัวออกเมื่อชุมชนเหล่านั้นมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเอง ได้แล้ว นอกจากนี้จะพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ กลุ่มผู้พิการ/สูงอายุ พร้อมทั้งการส่งมอบให้ถึงมือผู้ใช้ โดยอาศัยเครือข่ายพันธมิตร

Read more: คลัสเตอร์การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชนชนบทและผู้ด้อยโอกาส

บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 43
น้อยมากที่สุด 
 

ชุมชนวิทยาศาสตร์

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 09 June 2014 15:19

       ชุมชนวิทยาศาสตร์ เป็นชุมชนที่มีกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยการศึกษาวิจัย โดยใช้เหตุและผล ควบคู่กับการใช้ปัญญา สามารถสร้างความรู้เพื่อการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมกับสภาพสังคมและ สิ่งแวดล้อม และเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งตนเองของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อให้เข้าถึงสัจจธรรม ที่จะทำให้สังคมและสิ่งแวดล้อมเกิดความสุขสงบสันติ 

       กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนนั้น มีลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไปตามความพร้อมและตามความรับรู้ของเขา เพื่อให้ชุมชนมีความเชื่อมั่นในพลังของการทำงานเป็นกลุ่ม ร่วมกันคิดร่วมกันทำ ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาและใช้ปัญญาในการควบคุมทิศทางของชุมชน  รายละเอียดเพิ่มเติม

บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 6
น้อยมากที่สุด 
   

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 09 June 2014 15:22

         บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร บ้านวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนไทยผู้มีใจรักการคิดค้น ค้นคว้า และสร้างสรรค์ประดิษฐกรรม ในปี พ.ศ.2548 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ถาวร  เพื่อสนับสนุนส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้รับการพัฒนาตามความสนใจและถนัดเพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจฐานความรู้และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว

         ค่ายวิทยาศาสตร์ถาวร จะมีกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนทางวิทยาศาสตร์ตลอดปี กิจกรรมจะเน้นความคิดสร้างสรรค์และตอบสนองความหลากหลายในกระบวนการเรียนรู้ เด็กมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกกิจกรรมที่สนใจและถนัด ตลอดจนได้ปฏิบัติจริงและทำงานตามศักยภาพสูงสุดของตนเอง [ รายละเอียดเพิ่มเติม ]

บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 31
น้อยมากที่สุด 
 

การพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

        การพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ โดยเชื่อมโยงกิจกรรมวิจัยและพัฒนาเข้ากับการผลิตบัณฑิต    ใช้จุดแข็งของ สวทช. ในด้านองค์ความรู้จากผลงานวิจัย ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ฯ (อาทิ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ซึ่งมีบรรยากาศของการทำวิจัย เป็นแหล่งผลิตความรู้และนวัตกรรมระดับนานาชาติ) และการมีนักวิจัยระดับปริญญาเอกที่มีคุณภาพ คอยดูแลและเป็นพี่เลี้ยงช่วยบ่มเพาะศักยภาพด้านการวิจัยให้กับนักศึกษาที่ได้รับทุนจาก สวทช.  รายละเอียดเพิ่มเติม

 

บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 5
น้อยมากที่สุด 
   

ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 09 June 2014 15:22

         ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Services: STKS) หน่วยงานระดับฝ่ายสังกัดส่วนงานกลาง สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ทำหน้าที่เป็นห้องสมุดของ สวทช. และหน่วยงานที่ให้บริการเกี่ยวกับความรู้ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยขยายบริการและปรับภารกิจเพื่อสังคมความรู้ดิจิทัลแบบเปิด สร้างเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ในอินเทอร์เน็ต เพิ่มคุณค่าการวิจัย การเรียนรู้ ขยายบริการสู่สังคมชนบทและผู้ด้อยโอกาส สร้างและขยายโอกาสบันทึกความรู้วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาไทยให้ปรากฎแก่สาธารณะ ทุกคนเข้าถึงความรู้และใช้งานได้สะดวก [ รายละเอียดเพิ่มเติม ]

บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 30
น้อยมากที่สุด