ข้อมูลประชากร

แสดงการกระจายตัวของประชากรชุมชนวิทยาศาสตร์บ้านหนองมัง ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี โดยแยกตามตามอายุ

110 ครัวเรือน (ข้อมูลปี 2549 จากการสำรวจของสถานีอนามัยชุมชนตำบลโนนกลาง )
475 คน (ข้อมูลปี 2549 จากการสำรวจของสถานีอนามัยชุมชนตำบลโนนกลาง )

พื้นที่ จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร(คน)
อายุต่ำกว่า 1 ปี อายุ 1-5 ปี อายุ 6-17 ปี อายุ 18-49 ปี อายุ 50-60 ปี มากกว่า 60 ปี รวม
หมู่ที่ 1 83 5 18 80 153 42 36 334
หมู่ที่ 7 175 2 39 142 387 89 40 699
รวม 258 7 57 222 530 131 76 1,033

grap-2

Leave a Reply