การผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อลดมลภาวะ และเป็นพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน

การผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อลดมลภาวะ และเป็นพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน โดย รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีพัฒน์, อ.องอาจ ส่องสี และ รศ.ดร.บุญล้อม ชีวะอิสระกุล ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อถ่ายทอดความรู้หรือเทคนิคการผลิตอย่างถูกต้องให้กับเกษตรกร ส่งเสริมให้เกษตรกรจัดทำระบบก๊าซชีวภาพขนาดเล็ก สำหรับการหมักมูลและปัสสาวะจากสัตว์ ให้เป็นแหล่งพลังงานสำหรับใช้ในครัวเรือน รวมทั้งช่วยลดมลภาวะที่เกิดจากการเลี้ยงสัตว์ เช่น กลิ่น น้ำเสีย และแมลงวัน รวมทั้งเพื่อให้เกษตรกรนำกากอินทรีย์(มูลจากสัตว์) ที่ผ่านการย่อยสลายแล้วไปใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ >>รายละเอียด

Leave a Reply