Archive for the ‘ดาวน์โหลดสื่อและเทคโนโลยี’ Category

เครื่องคั่วงา

ความสำคัญของเครื่องคั่วงา

งาเป็นพืชที่มีขนาดเล็กมาก ในเมล็ดมีน้ำมันเป็นส่วนประกอบ 45-50% นิยมนำมาคั่วก่อนนำไปรับประทานหรือแปรรูป เช่น งาตัด กระยาสารท เนยงา เป็นต้น เมื่อนำเมล็ดงาไปคั่ว มักพบปัญหาเมล็ดงาสุกไม่พร้อมกัน หรือเมล็ดงาไหม้ ทั้งนี้ขึ้นกับประสบการณ์ในการคั่ว โดยปรกติในการคั่วจะใช้ไฟอ่อนๆ พลิกหรือคนงาตลอดเวลา หากใช้แรงงานคนในการคั่วจะพบปัญหาเรื่องเมื่อยล้า คั่วได้ครั้งละไม่มาก หากคั่วโดยใช้ไฟแรงมักพบปัญหาเมล็ดงาบางส่วนสุก บางส่วนไม่สุก และบางส่วนไหม้ ดังนั้นการสร้างเครื่องคั่วงานี้ก็เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นนี้ และยังลดเวลาในการคั่วในแต่ละครั้งลงอีกทั้งสามารถเพิ่มปริมาณการคั่วในแต่ละครั้งได้คราวละมากๆ อีกด้วย >>รายละเอียด

เครื่องสกัดน้ำมันเอนกประสงค์

ความสำคัญของเครื่องสกัดน้ำมันเอนกประสงค์

พืชที่นิยมนำมาสกัดน้ำมันพืชที่มีน้ำมันในปริมาณตั้งแต่ 20-50% เช่น งา สบู่ดำ มะพร้าว เป็นต้น การสกัดน้ำมันจากพืชแต่ละชนิดในอดีตมีวิธีที่แตกต่างกัน เช่น ในสมัยโบราณวิธรการสกัดน้ำมันงาได้โดยโขลกเมล็ดงาด้วยครกให้ละเอียด แล้วนำไปใส่ภาชนะที่มีน้ำร้อน เมื่อน้ำมันลอยตัวขึ้นผิวบนก็ใช้ช้อนตักแยกออก จึงจะได้น้ำมันงา

ต่อมามีการพัฒนาเครื่องสกัดน้ำมันงาแบบท่อนซุงเป็นการใช้ท่อนไม้เจาะรูกลวงด้านในเว้นหัวท้ายทำเป็นเกลียวอัดด้วยแรงคน แต่ต้องนำเมล็ดงาไปคั่วให้ร้อน แล้วจึงนำมาบดให้ละเอียดโดยใส่แผ่นกลมๆ วางซ้อนในท่อนซุง ใช้แรงคนกดทับ น้ำมันงาจะไหลลงสู่ด้านล่างของท่อนซุงซึ่งมีถาดรองรับโดยผ่านการกรอง >>รายละเอียด

การผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อลดมลภาวะ และเป็นพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน

การผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อลดมลภาวะ และเป็นพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน โดย รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีพัฒน์, อ.องอาจ ส่องสี และ รศ.ดร.บุญล้อม ชีวะอิสระกุล ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อถ่ายทอดความรู้หรือเทคนิคการผลิตอย่างถูกต้องให้กับเกษตรกร ส่งเสริมให้เกษตรกรจัดทำระบบก๊าซชีวภาพขนาดเล็ก สำหรับการหมักมูลและปัสสาวะจากสัตว์ ให้เป็นแหล่งพลังงานสำหรับใช้ในครัวเรือน รวมทั้งช่วยลดมลภาวะที่เกิดจากการเลี้ยงสัตว์ เช่น กลิ่น น้ำเสีย และแมลงวัน รวมทั้งเพื่อให้เกษตรกรนำกากอินทรีย์(มูลจากสัตว์) ที่ผ่านการย่อยสลายแล้วไปใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ >>รายละเอียด