Username
Password
 
 
 
หน้าแรก > สมัครสมาชิก
สมัครสมาชิก
 
   เงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิก *
    ผู้ขอสมัครสมาชิก กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ ในการเป็นสมาชิกของท่าน
     
1.
การสมัครสมาชิก ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  
2.
ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิก ต้องกรอกข้อมูลของตนเองที่เป็นจริงให้ครบทุกข้อ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน ในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม หรือรับข่าวสารต่างๆ  
3.
สมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษ ได้แก่ การได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์  
4.
ข้อมูลของสมาชิก จะถูกเก็บเป็นความลับอย่างสูงสุด และจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านก่อนได้รับอนุญาต หรือนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือด้านอื่นๆ ทั้งสิ้น  
5.
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า  
     
  * หากท่านต้องการสมัครสมาชิก        >> กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง  
  * หากท่านไม่ต้องการสมัครสมาชิก     >> กรุณาเลือกเมนูอื่นๆ ด้านบนหน้าเว็บ  
     
     

 สมัครสมาชิก
Username: *
Password: *
Confirm Password : *
ประเภท: *
ประชาชนทั่วไป
คำนำหน้าชื่อ: (ไทย) *
ชื่อ: (ไทย) *
นามสกุล: (ไทย) *
คำนำหน้าชื่อ: (อังกฤษ) *
ชื่อ: (อังกฤษ) *
นามสกุล: (อังกฤษ) *
อีเมล์ *:
** กรุณากรอกอีเมล์ที่ใช้จริง เพื่อยืนยันการสมัครสมาชิก
เพศ *:
วัน/เดือน/ปี เกิด *:
ระดับการศึกษา *:
ประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปริญญาตรี ปริญญาโท
ปริญญาเอก  
สถาบันการศึกษา/หน่วยงาน *:
เฉพาะครู
ระดับการศึกษาที่สอน:
จังหวัด:
สถาบันการศึกษาที่สอน:
ทราบข่าวจาก *:
วิทยุ/โทรทัศน์
อินเทอร์เน็ต อีเมล์
หนังสือพิมพ์  
อื่นๆ โปรดระบุ
ต้องการรับข่าวสารหรือไม่ *:
ต้องการ    ไม่ต้องการ