Username
Password
 
 
 
หน้าแรก > ข่าวสาร > เอ็มเทค เตรียมความพร้อมจัดเวทีการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6
เอ็มเทค เตรียมความพร้อมจัดเวทีการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6
รหัส :
NE014
หัวข้อข่าว : เอ็มเทค เตรียมความพร้อมจัดเวทีการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6
วันที่ : 05/02/2013
แหล่งที่มา :

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช.

ข้อความแนะนำ
 

เอ็มเทค เตรียมความพร้อมจัดเวทีการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6  เวทีส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถของเยาวชนไทยเพื่อสร้างกระแสตื่นตัวให้ เยาวชนไทยหันมาสนใจการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนและให้โอกาสเยาวชนในภูมิภาคได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและได้รับการ พัฒนาความรู้ทักษะในเวทีระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาด้านการพัฒนาเยาวชนใน ระดับภาคและระดับประเทศอย่างเป็นระบบ พบกันเร็วๆนี้ที่นี่ www.mtec.or.th

เนื้อหาข่าว
 

 

เอ็มเทค เตรียมความพร้อมจัดเวทีการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6

 

 

เวทีส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถของเยาวชนไทยเพื่อสร้างกระแสตื่นตัวให้ เยาวชนไทยหันมาสนใจการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนและให้โอกาสเยาวชนในภูมิภาคได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและได้รับการ พัฒนาความรู้ทักษะในเวทีระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาด้านการพัฒนาเยาวชนใน ระดับภาคและระดับประเทศอย่างเป็นระบบ พบกันเร็วๆนี้ที่นี่ www.mtec.or.th

ROBOT DESIGN CONTEST 2013  การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ปัจจุบันหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติได้เข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ อุตสาหกรรม และมีความสำคัญในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์ ทั้งทางด้านการแพทย์และสุขภาพ การรักษาความมั่นคงปลอดภัย การศึกษา และความบันเทิง สำหรับประเทศไทยได้มีการนำเข้าหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติจากต่างประเทศเพื่อ ประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ เป็นจำนวนมาก และเพื่อรองรับความต้องการที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยจึงจำเป็นที่จะต้องสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาหุ่นยนต์และผลักดัน อย่างจริงจังเพื่อก้าวไปสู่การผลิตหุ่นยนต์ในเชิงพาณิชย์

 

ลิงค์ข่าวเพิ่มเติม :
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ :
ภาพกิจกรรม