Username
Password
 
 
 
กิจกรรม/หลักสูตร
ค่ายหนึ่งวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษาฯ

ค่ายหนึ่งวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

วันที่จัด : 20/11/2561 - 20/11/2561
วันทีรับสมัคร : 20/11/2561 - 20/11/2561
อบรมครูโครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกฯ

อบรมครูโครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ด้านภาษา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ ๑๐ อุตสาหกรรม ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

วันที่จัด : 16/11/2561 - 18/11/2561
วันทีรับสมัคร : 16/11/2561 - 18/11/2561
BIG ROCK: การอบรม Fabrication Lab ทางเทคนิค สำหรับวิศวกรประจำห้องปฏิบัติการ FAB LAB ในสถานศึกษา/แหล่งเรียนรู้ ในโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย รุ่นที่ 5

 

 

ณ ห้องปฏิบัติการ STEM LAB โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี จ.ปทุมธานี

วันที่จัด : 12/11/2561 - 14/11/2561
วันทีรับสมัคร : 12/11/2561 - 12/11/2561
กิจกรรมและนิทรรศการงาน World Science Day for Peace and Development
ณ UNESCO Bangkok Office
วันที่จัด : 12/11/2561 - 12/11/2561
วันทีรับสมัคร : 12/11/2561 - 12/11/2561
ค่าย Chevron Enjoy Science Family day 2018 สำหรับผู้ปกครอง และเยาวชน

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

วันที่จัด : 10/11/2561 - 10/11/2561
วันทีรับสมัคร : 10/11/2561 - 10/11/2561
BIG ROCK: การอบรม Fabrication Lab ทางเทคนิค สำหรับวิศวกรประจำห้องปฏิบัติการ FAB LAB ในสถานศึกษา/แหล่งเรียนรู้ ในโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย รุ่นที่ 4

 

 

ณ ห้องปฏิบัติการ STEM LAB โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี จ.ปทุมธานี

วันที่จัด : 05/11/2561 - 07/11/2561
วันทีรับสมัคร : 05/11/2561 - 05/11/2561
กิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ตอน สนุกวิทย์...คิดไปกับพ่อ

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

(ไปเช้า-เย็นกลับ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเป็นทางการ

วันที่จัด : 25/10/2561 - 25/10/2561
วันทีรับสมัคร : 09/10/2561 - 18/10/2561
ค่าย โครงการทุนการศึกษา “จากใจไทยพาณิชย์”สาหรับนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

วันที่จัด : 17/10/2561 - 17/10/2561
วันทีรับสมัคร : 17/10/2561 - 17/10/2561