Username
Password
 
 
 
กิจกรรม/หลักสูตร
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสนุกกับพันธุศาสตร์ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่กระตุ้นทักษะการคิด (สำหรับผู้สอนระดับ ม.ปลาย)

(ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท / ท่าน)

กิจกรรมจัด ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

วันที่จัด : 16/08/2562 - 17/08/2562
วันทีรับสมัคร : 17/06/2562 - 31/07/2562
งานเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จามจุรีสแควร์

วันที่จัด : 25/06/2562 - 25/06/2562
วันทีรับสมัคร : 25/06/2562 - 25/06/2562
ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนศรียานุสรณ์ จ.จันทบุรี

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยนาวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

วันที่จัด : 20/06/2562 - 21/06/2562
วันทีรับสมัคร : 20/06/2562 - 21/06/2562
ค่ายหนึ่งวัน (One Day Camp) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตรีวิทยา 2

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

วันที่จัด : 18/06/2562 - 18/06/2562
วันทีรับสมัคร : 18/06/2562 - 18/06/2562
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเฉพาะทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2562 สำหรับครูเครือข่าย สวทช.

 

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

วันที่จัด : 13/06/2562 - 14/06/2562
วันทีรับสมัคร : 13/06/2562 - 13/06/2562
กิจกรรมเปิดโลกวิทยาศาสตร์ (Edutainment) โครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)

 

ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

วันที่จัด : 29/05/2562 - 30/05/2562
วันทีรับสมัคร : 29/05/2562 - 29/05/2562
ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นักเรียนที่ได้เหรียญรางวัล โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

เชิญชมภาพกิจกรรม

วันที่จัด : 07/05/2562 - 09/05/2562
วันทีรับสมัคร : 07/05/2562 - 07/05/2562
ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นักเรียนที่ได้เหรียญรางวัลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

 

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

เชิญชมภาพกิจกรรม

วันที่จัด : 18/04/2562 - 20/04/2562
วันทีรับสมัคร : 18/04/2562 - 18/04/2562