Username
Password
 
 
 
หน้าแรก > อบรมครู > หลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
รหัส
:
SP0483
ชื่อกิจกรรม
:
หลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่
:
ครั้งที่ 1
วันที่จัด
:
25/04/2561 - 25/04/2561
รับสมัคร
:
25/04/2561 - 02/05/2561
วันที่ประกาศผล
:
25/04/2561
ระดับชั้น
:
-
ค่าใช้จ่าย / คน
:
บาท
 
หน่วยงานความร่วมมือ
:
ข้อความแนะนำ
:

ขอเชิญชวนลงทะเบียนอบรมครูกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับชุดสื่อการสอนจาก สวทช. ที่ได้รับการรับรองจากคุรุพัฒนา 

รายละเอียดเพิ่มเติม
:

ขอเชิญชวน ลงทะเบียน อบรมครู กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับชุดสื่อการสอนจากสวทช.
ที่ได้รับการรับรองจาก คุรุพัฒนา


โดยสพฐ. จะให้ลงทะเบียนระหว่าง วันที่ 25 เมษายน -2 พฤษภาคม 61
ผ่านทาง 
https://training.obec.go.th/#/Login  
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่

------------------------------------------------------------------------------------------------------
611161050 :: การพัฒนาทักษะกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความลับของพืช ระดับปฐมวัย
https://course.kurupatana.ac.th/?pri_menu=course&course_code=611161050
e-mail : piroonrut@nstda.or.th
------------------------------------------------------------------------------------------------------
612012008 :: การนําแนวคิดสะเต็มศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา สําหรับครูระดับชั้นประถมศึกษา
https://course.kurupatana.ac.th/?pri_menu=course&course_code=612012008
e-mail : siroj.srisarakorn@nstda.or.th
------------------------------------------------------------------------------------------------------
614012012 :: การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับ
https://course.kurupatana.ac.th/?pri_menu=course&course_code=614012012
e-mail : saowanee@nstda.or.th
------------------------------------------------------------------------------------------------------
614012034 :: สนุกกับพันธุศาสตร์ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่กระตุ้นทักษะการคิด
https://course.kurupatana.ac.th/?pri_menu=course&course_code=614012034
e-mail :supranees@nstda.or.th 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

ลิงค์สื่อการสอน
:
เอกสารประกอบ
(ดาวน์โหลด   23   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   22   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   19   ครั้ง)
ภาพกิจกรรม
(ดาวน์โหลด   24   ครั้ง)