Username
Password
 
 
 
หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา

ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์

ความเป็นมา
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้เริ่มดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ในปี 2541 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความสนใจ และถนัด  ต่อมาในปี 2543 ได้มีการขยายกลุ่มเป้าหมายโดยจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนทั่วไป   ในรูปแบบโครงการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนชนบท และงานโครงการสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ (Enrichment program) ทางด้านวิทยาศาสตร์ เนื่องด้วยรูปแบบของกิจกรรมค่ายสามารถส่งเสริมและพัฒนาทักษะและกระบวนการเรียนรู้เพิ่มเติมจากในชั้นเรียน และสามารถทำได้หลากหลาย ยืดหยุ่นตามความสนใจและถนัดของเยาวชน

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2546 ในนามโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ถาวร   และเปิดตัวขึ้นในปี 2551  เพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้ คิดค้น ค้นคว้า และร่วมทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน โดยมีนักวิชาการ นักวิจัย และเครือข่ายอาจารย์มหาวิทยาลัยร่วมจัดและให้การดูแล เพื่อให้เกิดระบบบริหารจัดการและพัฒนากิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   ต่อมาใน ปี 2554 คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)  ได้มีมติจัดตั้งฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคม ส่วนงานกลาง  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนในรูปแบบกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และฝึกอบรม  โดยกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จัดเป็นรูปแบบหนึ่งของกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์สำหรับเยาวชนนอกเหนือจากการเรียนในระบบโรงเรียน  เพื่อตอบสนองศักยภาพและความสนใจที่หลากหลายของเยาวชน

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กเยาวชนอย่างมีความสุขด้วยสาระทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์

  • นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนงานวิจัยของ สวทช. ไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเยาวชนแบบบูรณาการ เช่น เพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน พัฒนาเป็นเนื้อหาในหลักสูตรการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับโรงเรียน
  • เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น

พันธกิจของฝ่าย

1. จัดค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกิจกรรมพิเศษ

จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ในรูปแบบต่างๆ เช่น  ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายพิเศษ ฝึกอบรม

2. จัดฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดฝึกอบรมความรู้วิทยาศาสตร์และทักษะทางวิทยาศาสตร์ในเชิงบูรณาการให้กับครูและอาจารย์ได้นำไปใช้ในชั้นเรียน

3. พัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้

พัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนรู้ คู่มือ และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความสอดคล้องกับงานวิจัยและพัฒนาที่สวทช.สนับสนุนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนตามศักยภาพ ความสนใจและความถนัดของแต่ละกลุ่ม ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมสำหรับอบรมครู

4. พัฒนาเยาวชนและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ระดับนานาชาติ

บริหารจัดการโครงการพัฒนานักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ เพื่อสนับสนุนนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของไทย ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมวิจัยและ/หรือการประชุมวิชาการระดับโลก

โครงสร้างดำเนินการของฝ่าย

ระดับนโยบาย   ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ สังกัดอยู่ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคม ศูนย์พัฒนากำลังคน  ส่วนงานกลาง  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  โดยมี ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  เป็นผู้บังคับบัญชาในการกำกับดูแลและการให้คำแนะนำแนวทางดำเนินงานของฝ่าย

ระดับดำเนินงาน ประกอบด้วย บุคลากรในฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ มีจำนวน  13 คน โดยอยู่ในสายงานบริหาร 1 คน สายงานวิชาการ  11  คน และสายงานสนับสนุน 1 คน ดังนี้

1.
นางฤทัย
จงสฤษดิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส 
2.
นางสาวสุปราณี
สิทธิไพโรจน์สกุล
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมฝึกอบรมครู/นักวิชาการอาวุโส
 
3.
นางสาวพิรุณรัตน์
ปุณยลิขิต
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้/นักวิชาการอาวุโส
 
4.
นางสาวโสภิดา
พนานุสรณ์
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์/นักวิชาการอาวุโส
 
5.
นางสาวปัณรสี 
สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
นักวิชาการ
 
6.
นางสาวกรกนก
จงสูงเนิน                     
นักวิชาการ 
 
7.
นายศุกเกษม
อ่อนพูล
นักวิชาการ
 
8.
นายเอกลักษณ์
ตั้งรัตนาวลี
นักวิชาการ
 
9.
นางสาววิชชานันท์
งามถิ่น
นักวิชาการ 
 
10.
นางสาวจิดากาญจน์
สีหาราช
นักวิชาการ
 
11.
นางสาวปานกมล
ศรสุวรรณ
นักวิชาการ
 
12.
นางสาววสุ
ทัพพะรังสี
นักวิชาการ
 
13.
นางสาวสรชา
วงศ์วิชา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป