Username
Password
 
 
 
กิจกรรม/หลักสูตร
กิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ตอน สนุกวิทย์...คิดไปกับพ่อ

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

(ไปเช้า-เย็นกลับ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเป็นทางการ

วันที่จัด : 25/10/2561 - 25/10/2561
วันทีรับสมัคร : 09/10/2561 - 18/10/2561
ค่าย โครงการทุนการศึกษา “จากใจไทยพาณิชย์”สาหรับนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

วันที่จัด : 17/10/2561 - 17/10/2561
วันทีรับสมัคร : 17/10/2561 - 17/10/2561
BIG ROCK: การอบรม Fabrication Lab ทางเทคนิค สาหรับวิศวกรประจาห้องปฏิบัติการ FAB LAB ในสถานศึกษา/แหล่งเรียนรู้ ในโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)

 

* กิจกรรมเฉพาะกลุ่ม ไม่ได้เปิดรับสมัคร
เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย รุ่นที่ 3 ณ ห้องปฏิบัติการ STEM LAB โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี จ.ชลบุรี

วันที่จัด : 16/10/2561 - 18/10/2561
วันทีรับสมัคร : 16/10/2561 - 16/10/2561
BIG ROCK:การอบรม Fabrication Lab ทางเทคนิค สำหรับวิศวกรประจาห้องปฏิบัติการ FAB LAB ในสถานศึกษา/แหล่งเรียนรู้ ในโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)

 

* กิจกรรมเฉพาะกลุ่ม ไม่ได้เปิดรับสมัคร
เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย รุ่นที่ 2 ณ ห้องปฏิบัติการ STEM LAB โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี จ.ชลบุรี

วันที่จัด : 08/10/2561 - 10/10/2561
วันทีรับสมัคร : 08/10/2561 - 08/10/2561
ค่ายวิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

วันที่จัด : 01/10/2561 - 02/10/2561
วันทีรับสมัคร : 01/10/2561 - 01/10/2561
ค่ายเปิดประตูสู่โลกวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนอนุบาลสรีสะเกษ

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

วันที่จัด : 19/09/2561 - 19/09/2561
วันทีรับสมัคร : 19/09/2561 - 11/09/2561
กิจกรรม “ศึกษาดูงานข้าว อาหาร และเครื่องดื่มในระดับอุตสาหกรรม”

ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในอาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ให้กับโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ ณ โรงงานข้าวตราฉัตร และศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่จัด : 11/09/2561 - 11/09/2561
วันทีรับสมัคร : 11/09/2561 - 11/09/2561
กิจกรรม “ศึกษาดูงานข้าว อาหาร และเครื่องดื่มในระดับอุตสาหกรรม”

ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในอาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ให้กับโรงเรียนจารุศรบารุง และโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ณ บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จากัด และศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่จัด : 05/09/2561 - 05/09/2561
วันทีรับสมัคร : 05/09/2561 - 05/09/2561