Username
Password
 
 
 
กิจกรรม/หลักสูตร
ค่ายหนึ่งวัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

วันที่จัด : 31/07/2562 - 31/07/2562
วันทีรับสมัคร : 31/07/2562 - 31/07/2562
ค่ายหนึ่งวัน ตอน STEM Science Career นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนิคมวิทยา จ.ระยอง

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

วันที่จัด : 30/07/2562 - 30/07/2562
วันทีรับสมัคร : 30/07/2562 - 30/07/2562
กิจกรรมอบรมขยายผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สู่โรงเรียนระดับประถมศึกษา ณ รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรี
วันที่จัด : 25/07/2562 - 25/07/2562
วันทีรับสมัคร : 25/07/2562 - 25/07/2562
กิจกรรมอบรมขยายผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สู่โรงเรียนระดับประถมศึกษา ณ รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช
วันที่จัด : 16/07/2562 - 16/07/2562
วันทีรับสมัคร : 16/07/2562 - 16/07/2562
กิจกรรมอบรมขยายผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สู่โรงเรียนระดับประถมศึกษา ณ รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย
วันที่จัด : 11/07/2562 - 11/07/2562
วันทีรับสมัคร : 11/07/2562 - 11/07/2562
ค่ายหนึ่งวัน ตอน ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle, EV) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโยธินบูรณะ

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

วันที่จัด : 02/07/2562 - 02/07/2562
วันทีรับสมัคร : 02/07/2562 - 02/07/2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสนุกกับพันธุศาสตร์ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่กระตุ้นทักษะการคิด (สำหรับผู้สอนระดับ ม.ปลาย)

(ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท / ท่าน)

กิจกรรมจัด ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

วันที่จัด : 16/08/2562 - 17/08/2562
วันทีรับสมัคร : 17/06/2562 - 31/07/2562
งานเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จามจุรีสแควร์

วันที่จัด : 25/06/2562 - 25/06/2562
วันทีรับสมัคร : 25/06/2562 - 25/06/2562