* หากข้อมูลของท่านไม่ปรากฎ กรุณากด Refresh หรือ F5   1 ครั้ง
 
ลำดับ
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
   1  เด็กชาย  ภูดล  โสภาพรม
   2  เด็กชาย  จิรภาส  ชินรุ่งเรือง
   3  เด็กชาย  ปุณย์  สิทธิ์สงวน
   4  เด็กหญิง  วรรณพร  กิมเยื้อน
   5  เด็กหญิง  อรณัฐ  เนาว์ในสิน
   6  เด็กหญิง  ศุภนาถ  เรืองสิน
   7  เด็กชาย  ศิริพงษ์  ลาภขุนทด
   8  เด็กหญิง  สัชฌุกาญจน์  สินสุวรรณรักษ์
   9  เด็กชาย  กฤษณวิชญ์  จงสฤษดิ์
   10  เด็กหญิง  นวรัตน์  ทองอินทร์
   11  เด็กหญิง  ธัญชนก  โยธามาตย์
   12  เด็กหญิง  ณธัญญา  โยธามาตย์
   13  เด็กหญิง  ธวินันท์  ยั่งยืน
   14  เด็กหญิง  พิมพ์ชนก  บุญบาง
   15  เด็กชาย  ณัฐชนนท์  วงศ์พิศาล
   16  เด็กหญิง  กันตรัตน์  ทองแก้ว
   17  เด็กชาย  ณัฐธัญ  ทองเขียว
   18  เด็กชาย  ศิริพงศ์  บางจริง
   19  เด็กชาย  ฬียากร  ชีวะเกรียงไกร
   20  เด็กชาย  ปิติภีทร  ภู่รัตนาพิชญ์
   21  เด็กชาย  เทียน  เทศน์อรรถภาคย์
   22  เด็กชาย  ภควัต  กิมไช้
   23  เด็กชาย  ณัฐชนน  ควันเทียน
   24  เด็กหญิง  ณัฐณิชา  ควันเทียน
   25  เด็กชาย  จักรกฤษณ์   เข็มทอง
   26  เด็กชาย  ดนย์  สกุลประเสริฐยิ่ง
   27  เด็กหญิง  พิชญา  พาทิดี
   28  เด็กหญิง  สโรชา  ชะเอม
   29  เด็กชาย  วิชญ์ภาส  โมจนกุล
   30  เด็กชาย  กันตพัฒน์  พลอยสมุทร

 
 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย
ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 

โทรศัพท์ :   (02) 529 7100 ต่อ 77214, 77224

 
โทรสาร   :   (02) 529 7147
ปัญหาการใช้ระบบลงทะเบียน
วิชชานันท์
โทรศัพท์ :   (02) 529 7100 ต่อ 77216  
Email     :   witchanan@nstda.or.th

           

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ


 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

111  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  ถ.พหลโยธิน  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  10210

Tel : (662) 564 7000