เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ คืออะไร?
          เป็นเทศกาลการฉายภาพยนตร์สารคดีวิทยาศาสตร์ที่คัดสรรจากผู้ส่งภาพยนตร์เข้าร่วมประกวดจากทั่วโลกนับร้อยเรื่อง โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกให้เข้ารอบสุดท้ายที่จะฉายในงานเทศกาลฯ ประมาณ 23-26 เรื่อง และได้จัดทาเป็นบทพากษ์เป็นภาษาไทยทั้งหมด
 

          งานนี้จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ 2548 โดยปัจจุบันองค์กรที่ร่วมดาเนินงานในการจัด ได้แก่ สถาบันเกอเธ่-กรุงเทพฯ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดยมีเครือข่ายพันธมิตรที่ร่วมเป็นศูนย์จัดฉายทั่วประเทศรวม 25 แห่ง (ปี พ.ศ. 2561) ผู้ชมสามารถเข้าชมได้ทุกแห่งโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ อีกทั้งยังมีโอกาสได้ร่วมทากิจกรรมกับศูนย์จัดฉายต่างๆ เช่น การเล่นเกม การตอบคาถาม และการทดลองวิทยาศาสตร์ พร้อมรับของที่ระลึกของงานเป็นรางวัลมากมาย
 
 
          ปัจจุบัน (พ.ศ. 2561) เทศกาลนี้ นอกจากประเทศไทยแล้วก็ได้ขยายการจัดไปยังประเทศในภูมิภาคอาเซียนกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง เอเชียใต้ และแอฟริกาด้วย
 
วัตถุประสงค์
          เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ด้านธรรมชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการนาเสนอผ่านสื่อภาพยนตร์ เพื่อแสดงให้เห็นว่าการสื่อสารและการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสนุก นอกจากนี้เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ยังเปรียบเสมือนเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากหลายวัฒนธรรม ซึ่งทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองของโลกแห่งการเรียนรู้ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายผู้ชมที่เป็นเด็กและเยาวชนเป็นหลัก
 
          
 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเทศกาลฯ | เรื่องย่อภาพยนตร์ | ภาพยนตร์ตัวอย่าง | โปรแกรมฉายภาพยนตร์ | สำรองที่นั่ง

© สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)