MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

ทุนวิจัย

สวทช. เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ จึงได้วางแนวทางในการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น 4 ประเภท ได้แก่ การผลิตและพัฒนาบุคลากรการวิจัย การสนับสนุนการประชุมวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพ การพัฒนาบุคลากรในภาคการผลิตและบริการ และการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน โดยดำเนินการในหลากหลายรูปแบบ ดังนี้

1. จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

2. สนับสนุนนักวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์

3. สนับสนุนนักศึกษาทำโครงงานวิทยาศาสตร์

4. สนับสนุนบุคลากร/นักวิจัยเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์

5. ผลิตหลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์ที่เสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.- สวทช. ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 21 July 2016 09:48

ประกาศเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)
ครั้งที่ 2  ประจำปี 2559  
โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.- สวทช.  
คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.- สวทช.  มีเป้าหมายสนับสนุนงานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมที่สอดคล้องกับกรอบงานวิจัยของ กฟผ. และเป้าหมายการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงาน ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมโดยมุ่งเน้นให้เกิดการใช้พลังงาน โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ ในปี 2559 ได้พิจารณากรอบวิจัย เพื่อเปิดรับข้อเสนอโครงการ โดยแบ่งเป็น “หัวข้องานวิจัยมุ่งเป้า” (โจทย์วิจัยที่มีความต้องการเป็นพิเศษ) และขอบเขตงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ดังนี้

หัวข้องานวิจัยมุ่งเป้า
1) การวิจัยและพัฒนาระบบพัดลมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (เช่น พัดลมระบายอากาศ พัดลมที่ใช้ในบ้านเรือน เป็นต้น)
2) การประหยัดพลังงานในร้านสะดวกซื้อ (ระบบความเย็น ระบบแสงสว่าง เป็นต้น)
3) ผลกระทบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมจากการใช้เทคโนโลยี 3D Printing ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย (เลือกศึกษาเป็นรายสาขาก็ได้)
4) การศึกษาเชิงนโยบายเกี่ยวกับศักยภาพของรถเมล์โดยสารไฟฟ้าในเมืองหลักของประเทศไทย (รถบัสไฟฟ้าล้อยาง)
5) การปลูกไม้โตเร็วเพื่อใช้กับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (นอกเหนือจากการวิจัยด้านเทคนิคของกระบวนการผลิตไฟฟ้า) เช่น การปลูกไม้โตเร็วควรมีการหมุนเวียนอย่างไรและจะได้พลังงานเท่าไหร่ หรือควรดำเนินการอย่างไรจึงจะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย (ชุมชน และ กฟผ.)

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอเชิงหลักการ ไปที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2559  
โดยทางโปรแกรมร่วมวิจัยฯ จะดำเนินการพิจารณาและแจ้งผลเบื้องต้น ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2559

**ขอเลื่อนการประกาศผลการพิจารณา Concept Proposal โดยจะแจ้งผลให้ทราบภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559**

 

Read more: เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.- สวทช. ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 2
น้อยมากที่สุด 
   

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2559

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 21 March 2016 09:49

โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ (พ.ศ. 2552-2559)

 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างกำลังคน เพื่อยกระดับความแข็งแกร่ง และเป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนสมรรถภาพแห่งความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ จึงได้จัดตั้ง "โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ" ขึ้น เพื่อสนับสนุนนักวิจัยที่มีศักยภาพสูง ให้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ในหลากหลายมิติอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การยื่นจดสิทธิบัตร ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือข้อเสนอเชิงนโยบาย ที่มีศักยภาพต่อการแก้ปัญหาให้กับภาคอุตสาหกรรมการผลิต และภาคสังคม อีกทั้ง ผลักดันให้เกิดการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยสู่วงการวิชาการอย่างต่อเนื่อง และอาจเป็นกลไกหนึ่ง ที่จะเชื่อมโยงภาคการผลิตและบริการให้เข้ามามีส่วนร่วมสำคัญ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในด้านการวิจัยและพัฒนา

 

ในปี 2559 นี้ สวทช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยโครงการทุนนักวิจัยแกนนำ จำนวน 2 ทุน งบประมาณรวมทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท ระยะเวลารับทุน 5 ปีต่อโครงการ โดยมีขอบเขตงานวิจัยที่ให้การสนับสนุน ดังนี้

 

ทุนที่ 1 สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อเพิ่มคุณค่า และผลผลิต (เนื้อหา ครอบคลุมการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ แนวคิด เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ หรือเครื่องมือต่างๆ ซึ่งเพิ่มผลผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมการผลิต โดยไม่จำกัดสาขางานวิจัย)

ทุนที่ 2 สนับสนุนภายใต้ 4 สาขาเทคโนโลยีหลัก คือ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และสอดคล้องกับ 5 คลัสเตอร์ หรือกลุ่มโปรแกรมของ สวทช.

 

ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 พฤษภาคม 2559 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.nstda.or.th/ResearchChairGrant/

Read more: ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2559

บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 1
น้อยมากที่สุด 
   

ทุนวิจัย CPMO

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 15 May 2015 10:40

 

Cluster and Program Management Office (CPMO) ถูกตั้งขึ้นโดยมีหน้าที่ในการบริหารงานวิจัยเชิงบูรณาการผ่านโปรแกรมวิจัย ภาย ใต้คลัสเตอร์มุ่งเป้าของ สวทช. โดยใช้กลไกการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคลัสเตอร์ของ ประเทศเป็นเครื่องมือในการหา โจทย์วิจัยที่ชัดเจนและใช้กลไกการให้ทุนอุดหนุนที่มีระบบการพิจารณาในทุกมิติอย่างเหมาะสม มีการติดตามประเมินผลงานและส่งมอบผลลัพธ์จากงานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นรูปธรรมและมีผลกระทบต่อประเทศให้ กับผู้ใช้ผลงาน

.

บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 11
น้อยมากที่สุด 
   

โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 19 January 2016 15:36

 

ResearchChairGrantสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ นักวิจัยแกนนำ และ ศาสตราจารย์ที่เป็นผู้นำกลุ่ม ให้กับวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ อย่างเป็นรูปธรรม  เพื่อสนับสนุน และผลักดันให้นักวิจัยที่มีความ  สามารถสูงผลิตผลงานวิจัย อันจะนำไปสู่การยื่นจดสิทธิบัตร การผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติที่มีศักยภาพต่อการเชื่อมโยงไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งในภาคการผลิตและบริการ และ/หรือ ภาคสังคมโดยรวม  ซึ่งจะเป็นการยกระดับความสามารถในการวิจัย เสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยต่อไป

    

ในปี 2558 นี้ สวทช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยโครงการทุนนักวิจัยแกนนำ โครงการทุน NSTDA Chair Professor และโครงการทุน PTT NSTDA Chair Professor รวมทั้งสิ้น 4 ทุน งบประมาณรวมทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท ระยะเวลารับทุน 5 ปีต่อโครงการ  โดยผู้ขอรับทุนจะต้องส่งจดหมายแสดงเจตจำนง (Letter of Intent) ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 และส่งข้อเสนอโครงการฉบับเต็มภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 (สวทช.ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะข้อเสนอโครงการที่ส่งหนังสือแสดงเจตจำนงล่วงหน้าเท่านั้น)

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 6
น้อยมากที่สุด 
   

โครงการทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship Program 2011)

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 03 March 2011 12:33

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
รับสมัครโครงการทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship Program 2011) 

เพื่อสนับสนุนผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขา Polymer, Chemistry, Physics, Bio-Medical Engineering, Material Sciences, Energy, Environment และ Design and Engineeering

Read more: โครงการทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship Program 2011)

บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 15
น้อยมากที่สุด 
   

Page 2 of 4