MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

ทุนวิจัย

สวทช. เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ จึงได้วางแนวทางในการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น 4 ประเภท ได้แก่ การผลิตและพัฒนาบุคลากรการวิจัย การสนับสนุนการประชุมวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพ การพัฒนาบุคลากรในภาคการผลิตและบริการ และการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน โดยดำเนินการในหลากหลายรูปแบบ ดังนี้

1. จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

2. สนับสนุนนักวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์

3. สนับสนุนนักศึกษาทำโครงงานวิทยาศาสตร์

4. สนับสนุนบุคลากร/นักวิจัยเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์

5. ผลิตหลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์ที่เสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

โปรแกรมสิ่งทอเทคนิคและสิ่งทอสมบัติพิเศษเฉพาะทาง

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 04 November 2010 16:06

** ปิดรับข้อเสนอ **

 


 

ประกาศทุนวิจัยปี 2553

โปรแกรมสิ่งทอเทคนิคและสิ่งทอสมบัติพิเศษเฉพาะทาง

 
     ด้วยนโยบายที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างงานวิจัยและพัฒนาด้านสิ่งทอเทคนิคและสิ่งทอสมบัติพิเศษเฉพาะทาง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย จึงได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่ภาครัฐ และ/หรือ เอกชน


วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือลดการใช้ทรัพยากร ที่นำไปสู่การใช้ได้จริงในระดับอุตสาหกรรม

 

เป้าหมายการวิจัย

ผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัย ต้องเป็น

 • ต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติพิเศษเฉพาะทาง ได้แก่

  • ผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติ oil or stain repellent, self cleaning  เพื่อลดการใช้น้ำในซักทำความสะอาด
  • ผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติ anti-wrinkle เพื่อลดการใช้พลังงานในการรีด
  • ผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งแรงและทนทาน ทนต่อแรงดึง แรงขัด
  • ผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติควบคุมอุณหภูมิได้ในตัว เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบของ phase change materials 
  • สิ่งทอสมบัติพิเศษจากสารธรรมชาติ: เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสารธรรมชาติ หรือ มีการใช้สารจากธรรมชาติมาตกแต่งสำเร็จ
 • ต้นแบบเทคโนโลยี ได้แก่

  • การฟอกย้อมที่ลดการใช้สารเคมีที่เป็นพิษ
  • ระบบย้อมที่ลดการใช้น้ำ/พลังงาน

ทั้งนี้ โครงการที่มีการร่วมวิจัยกับภาคเอกชนหรือโรงงานจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 

Read more: โปรแกรมสิ่งทอเทคนิคและสิ่งทอสมบัติพิเศษเฉพาะทาง

บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 13
น้อยมากที่สุด 
   

ทุนวิจัยเซลล์แสงอาทิตย์

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 04 November 2010 16:07

** ปิดรับข้อเสนอ **


ที่มาและความสำคัญ

       เพื่อให้พลังงานแสงอาทิตย์ถูกนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด และเพิ่มศักยภาพในการผลักดัน และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ การพัฒนาประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยการเลือกใช้ Thin Film (ฟิล์มบาง) ที่เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีต้นทุนต่ำ จากการใช้วัตถุดิบในการผลิตน้อยกว่า และเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ประเภทที่สามารถแก้ปัญหาความผกผันของประสิทธิภาพตามอุณหภูมิ

       ผลที่ได้รับจากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ในส่วนผลิตตัวเซลล์ฯ นั้นจะครอบคลุมถึงการพัฒนาเครื่องจักร ให้สามารถผลิตได้มีประสิทธิภาพ และการผลิต การพัฒนาวัสดุ วัตถุดิบหลักในการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ ให้สามารถผลิตได้เองภายในประเทศ  ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ จะสามารถลดต้นทุนระบบผลิตไฟฟ้า ได้ประมาณ 25,000 ล้านบาทต่อปี (กระทรวงพลังงาน) นอกจากนั้นยังสามารถช่วยกระตุ้นให้มีการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อผลิตไฟฟ้าสำหรับใช้งานในภาคอุตสาหกรรมและที่พักอาศัยให้มากยิ่งขึ้น โดยหากติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ได้จากปี 2554 เป็นต้นไป ในระดับ 500 MW/ปี แล้ว จะทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงและค่าดำเนินการของระบบผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยได้ ประมาณ 3,850 ล้านบาท/ปี อีกด้วย

Read more: ทุนวิจัยเซลล์แสงอาทิตย์

บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 23
น้อยมากที่สุด 
   

ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยี

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 04 November 2010 16:07

** ปิดรับข้อเสนอ **


 

ทุนวิจัยเพื่อสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ และ/หรือเทคโนโลยี ตามเทคโนโลยีฐานนาโน (Nanotechnology Platform) ซึ่งนำไปสู่การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และ/หรือการจดสิทธิบัตร และ/หรือการสร้างหรือการพัฒนาตัวต้นแบบเทคโนโลยี และการผลิตบุคลากร รายละเอียดเพิ่มเติม

 

บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 23
น้อยมากที่สุด 
   

ทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

โครงการทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (Thailand Graduate Institute of Science and Technology: TGIST) มุ่งสนับสนุนการผลิตบัณฑิตวิจัย คุณภาพสูง ผ่านการสนับสนุนทุนให้กับนักศึกษาปริญญาโทและเอกที่ทำวิทยานิพนธ์ภายใต้การ ดูแลให้คำปรึกษาของอาจารย์มหาวิทยาลัย ร่วมกับนักวิจัย สวทช. โดยอาศัยกลไกความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ ในประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติม
บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 49
น้อยมากที่สุด 
   

Page 4 of 4