MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

ทุนวิจัย

สวทช. เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ จึงได้วางแนวทางในการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น 4 ประเภท ได้แก่ การผลิตและพัฒนาบุคลากรการวิจัย การสนับสนุนการประชุมวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพ การพัฒนาบุคลากรในภาคการผลิตและบริการ และการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน โดยดำเนินการในหลากหลายรูปแบบ ดังนี้

1. จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

2. สนับสนุนนักวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์

3. สนับสนุนนักศึกษาทำโครงงานวิทยาศาสตร์

4. สนับสนุนบุคลากร/นักวิจัยเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์

5. ผลิตหลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์ที่เสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ธุรกิจเทคโนโลยี” (New Entrepreneurs Creation; NEC)

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 15 December 2010 14:25

กิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ (Business Incubation)
โครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ธุรกิจเทคโนโลยี” (New Entrepreneurs Creation; NEC)

     ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (ศจ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดทำโครงการ    “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ธุรกิจเทคโนโลยี” ประจำปีงบประมาณ 2554  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีรายใหม่ สามารถดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมการบ่มเพาะธุรกิจที่หลายหลาก อาทิ การวินิจฉัยธุรกิจ การให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำทั้งในด้านธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดอื่น ๆ อีกด้วย

Read more: เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ธุรกิจเทคโนโลยี” (New Entrepreneurs Creation; NEC)

บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 31
น้อยมากที่สุด 
   

ทุนนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Fellowships)

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 15 December 2010 14:03

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเข็มแข็งและมีประสบการณ์การทำงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้การดูแลของนักวิจัยพี่เลี้ยง เป็นการเตรียมความพร้อมขั้นพื้นฐานในการก้าวไปสู่การทำงานวิจัยในระดับที่สูงขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างนักวิจัยคุณภาพที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

Read more: ทุนนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Fellowships)

บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 9
น้อยมากที่สุด 
   

ข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) โครงการวิจัยด้านการประเมินผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวิต

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 04 November 2010 16:04

** ปิดรับข้อเสนอ **
 

 
 
เปิดรับ ข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) "โครงการวิจัยด้านการประเมินผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวิต"
โดย
โปรแกรมสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)
 
โปรแกรมสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีเป้าหมายสนับสนุนงานวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม ในหัวข้อ การประเมินผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Impact Assessment : LCIA)ประจำปี 2554 เนื่องจากประเทศไทยยังขาดข้อมูลที่สำคัญ ที่ได้จากการประเมินผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวิต ในประเด็น ด้านสุขภาพอนามัยของมนุษย์ (Human health) ด้านระบบนิเวศ (ecological system) และด้านการร่อยหรอของทรัพยากร (Resource depletion) ที่เกิดจากกิจกรรมทั้งภาคการผลิต (รวมด้านการเกษตร) การบริการ และการบริโภค

Read more: ข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) โครงการวิจัยด้านการประเมินผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวิต

บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 23
น้อยมากที่สุด 
   

โครงการทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowships)

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 04 November 2010 16:08

** ปิดรับข้อเสนอ **

 


วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาดังต่อไปนี้ Polymer, Chemistry, Physics, Bio-Medical Engineering, Material Sciences, Energy,  Environment และ Design and Engineeeringให้มีความเข็มแข็งและมีประสบการณ์การทำงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้การดูแลของนักวิจัยพี่เลี้ยง เป็นการเตรียมความพร้อมขั้นพื้นฐานในการก้าวไปสู่การทำงานวิจัยในระดับที่สูงขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างนักวิจัยคุณภาพที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

Read more: โครงการทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowships)

บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 10
น้อยมากที่สุด 
   

ทุนนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 04 November 2010 16:06

** ปิดรับข้อเสนอ **

 
 
ทุนนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Fellowships)

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาดังต่อไปนี้ Polymer, Chemistry, Physics, Bio-Medical Engineering, Material Sciences, Energy,  Environment และ Design and Engineeeringให้มีความเข็มแข็งและมีประสบการณ์การทำงานวิจัยและพัฒนาอย่าง ต่อเนื่องภายใต้การดูแลของนักวิจัยพี่เลี้ยง เป็นการเตรียมความพร้อมขั้นพื้นฐานในการก้าวไปสู่การทำงานวิจัยในระดับที่ สูงขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างนักวิจัยคุณภาพที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน และผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

Attachments:
FileFile size
Download this file (20100430-application-1.pdf)ดาวน์โหลดใบสมัคร234 Kb

Read more: ทุนนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก

บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 9
น้อยมากที่สุด 
   

Page 3 of 4