MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

ทุนวิจัย/การศึกษา

สวทช. เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ จึงได้วางแนวทางในการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น 4 ประเภท ได้แก่ การผลิตและพัฒนาบุคลากรการวิจัย การสนับสนุนการประชุมวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพ การพัฒนาบุคลากรในภาคการผลิตและบริการ และการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน โดยดำเนินการในหลากหลายรูปแบบ ดังนี้

  1. จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
  2. สนับสนุนนักวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
  3. สนับสนุนนักศึกษาทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  4. สนับสนุนบุคลากร/นักวิจัยเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์
  5. ผลิตหลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์ที่เสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

คู่มือทุน CPMO

  1. คู่มือทุน CPMO
  2. แบบข้อเสนอโครงการ-ทุนอุดหนุน
  3. แบบข้อเสนอโครงการร่วมวิจัย
  4. ฟอร์มขอทุนนักศึกษาภายใต้โครงการวิจัย


ประกาศผลการพิจารณา Concept Proposal โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.- สวทช. ประจำปี 2558

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

ตามที่โปรแกรมร่วมฯ สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.- สวทช. คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ ประจำปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 1 – 31 มกราคม 2558 นั้น  ทั้งนี้ข้อเสนอเชิงหลักการทั้งหมด ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ แล้ว โดยโครงการที่ผ่านการพิจารณาและให้จัดทำข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 

1. ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการ

2. คู่มือทุน + แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

 

รับสมัครคัดเลือกผู้สนใจรับทุนศึกษาต่อปริญญาโท ณ UCD ไอร์แลนด์

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 15 January 2015 11:12

 

รับสมัครคัดเลือกผู้สนใจรับทุนศึกษาต่อปริญญาโท ณ University College Dublin; UCD ไอร์แลนด์

 

ด้วย University College Dublin; UCD ไอร์แลนด์ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้แก่นักศึกษาที่สนใจไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชา Agriculture หรือ Food Science จำนวน 1 ทุน และสาขาวิชาใดๆ ที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 ทุน

สำนักงานก.พ. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงได้ร่วมมือกันดำเนินการเพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะรับทุนดังกล่าว โดยจะมีผู้แทนจาก UCD มาร่วมดำเนินการคัดเลือกด้วย

 

ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลและวิธีการสมัครได้โดยคลิก รายละเอียดเพิ่มเติม

 

*** ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ***

   

เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Paper) โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและ พัฒนา กฟผ.-สวทช. ประจำปี 2558

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 13 January 2015 20:32

 

โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (concept proposal) ประจำปี 2558  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงาน ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และเพิ่่่่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมโดยมุ่งเน้นให้เกิดการใช้พลังงาน โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสาร

1. รายละเอียดประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ กฟผ.-สวทช. 2558

2. แบบฟอร์มการเขียน Concept proposal 

 

*** เปิดรับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 ***    

   

เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Paper) โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและ พัฒนา กฟผ.-สวทช. ประจำปี 2555

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 21 September 2012 10:21

โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช. ประกาศเปิดรับ ข้อเสนอเชิงหลักการ (concept paper) ประจำปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงด้าน  พลังงาน ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศและเพิ่่่่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมโดยมุ่งเน้นให้เกิดการใช้ พลังงานโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เปิดรับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 29
น้อยมากที่สุด 
   

เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Paper) โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและ พัฒนา กฟผ.-สวทช. ประจำปี 2556

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 22 March 2013 10:38

โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช. ประกาศเปิดรับ ข้อเสนอเชิงหลักการ (concept paper) ประจำปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงด้าน  พลังงาน ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศและเพิ่่่่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมโดยมุ่งเน้นให้เกิดการใช้ พลังงานโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
เปิดรับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2556
  รายละเอียดเพิ่มเติม  | แบบฟอร์มการเขียน Concept paper   [PDF]  -  [DOC]

 


บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 11
น้อยมากที่สุด 
   

European Union Research Fellowships IIF and IOF

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 07 January 2013 15:22

European Union FP7 International Incoming Fellowships (IIF) and International Outgoing Fellowships (IOF) are now open for application.

International Incoming Fellowships (IIF) is designed to give researchers from outside of Europe an opportunity to work on research projects in Europe.  This helps to develop research cooperation between Europe and other parts of the world to everybody’s benefit. Please click here.

International Outgoing Fellowships (IOF) is a program funded by the European Union Seventh Framework Program for Research and Technological Development of FP7. They are designed to encourage European researchers to spend time conducting research in institutions outside of Europe including Thai universities and research institutes. Please click here.

Read more: European Union Research Fellowships IIF and IOF

บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 18
น้อยมากที่สุด 
   

Page 1 of 4