MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

ทุนวิจัย/การศึกษา

สวทช. เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ จึงได้วางแนวทางในการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น 4 ประเภท ได้แก่ การผลิตและพัฒนาบุคลากรการวิจัย การสนับสนุนการประชุมวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพ การพัฒนาบุคลากรในภาคการผลิตและบริการ และการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน โดยดำเนินการในหลากหลายรูปแบบ ดังนี้

1. จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

2. สนับสนุนนักวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์

3. สนับสนุนนักศึกษาทำโครงงานวิทยาศาสตร์

4. สนับสนุนบุคลากร/นักวิจัยเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์

5. ผลิตหลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์ที่เสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ทุนวิจัย CPMO

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 15 May 2015 10:40

 

Cluster and Program Management Office (CPMO) ถูกตั้งขึ้นโดยมีหน้าที่ในการบริหารงานวิจัยเชิงบูรณาการผ่านโปรแกรมวิจัย ภาย ใต้คลัสเตอร์มุ่งเป้าของ สวทช. โดยใช้กลไกการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคลัสเตอร์ของ ประเทศเป็นเครื่องมือในการหา โจทย์วิจัยที่ชัดเจนและใช้กลไกการให้ทุนอุดหนุนที่มีระบบการพิจารณาในทุกมิติอย่างเหมาะสม มีการติดตามประเมินผลงานและส่งมอบผลลัพธ์จากงานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นรูปธรรมและมีผลกระทบต่อประเทศให้ กับผู้ใช้ผลงาน

.

บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 7
น้อยมากที่สุด 
   

โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช.

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 01 October 2015 16:54

 

 

ที่มา :

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ร่วมมือกันจัดตั้ง “โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช.” โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานที่ใช้ในการผลิต กักเก็บ และส่งกระแสไฟฟ้า รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างเทคโนโลยีใหม่สำหรับใช้ในกิจการไฟฟ้า และสนับสนุนให้เกิดการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

 

โครงการวิจัยที่ได้มีการสนับสนุน

เป้าหมายลำดับที่ 1: โครงการวิจัยและพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงจากรถยนต์ใช้แล้ว
การดำเนินงานตามเป้าหมายลำดับที่ 1 : Advanced Electric Vehicle

ลำดับ ชื่อโครงการ นักวิจัย/สังกัด สถานภาพโครงการ ดาวน์โหลด
1 ต้นแบบระบบควบคุมหลักสำหรับรถไฟฟ้า ดร.จิตติวุฒิ สุวัตถิกุล
สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
2 ต้นแบบระบบจัดการแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ดร.ธีระ ภัทราพรนันท์
สังกัดศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
3 ต้นแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลังและระบบขับเคลื่อนสำหรับรถไฟฟ้า ดร.พงศ์พิชญ์ วิภาสุรมณฑล
สังกัดศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
4 ออกแบบ พัฒนาและทดสอบต้นแบบระบบระบายความร้อนและต้นแบบระบบเบรกสำหรับรถยนต์ไฟฟ้านั่งส่วนบุคคลจากรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้แล้ว ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ
สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
5 การพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบจากรถยนต์ใช้แล้ว ดร.เอกรัตน์ ไวยนิตย์
สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
6 การพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมพลศาสตร์ของชุดขับเคลื่อนมอเตอร์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ดร.อนันต์ชัย อยู่แก้ว
สังกัด ม.นเรศวร
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
7 มอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับขับเคลื่อนรถไฟฟ้า รศ.พิชิต ลำยอง
สังกัด ม.เทคโนฯ พระจอมเกล้าลาดกระบัง
ระหว่างการศึกษาวิจัย  

 

เป้าหมายลำดับที่ 2 : ขอบเขตการวิจัย เทคโนโลยีการผลิตและใช้พลังงานที่สะอาด ยั่งยืน และต้นทุนต่ำ เหมาะสมกับท้องถิ่นชนบท / เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน/ การศึกษาวิจัยเชิงนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน และความมั่นคงด้านการจัดหาพลังงาน

เทคโนโลยีการผลิตและใช้พลังงานที่สะอาด ยั่งยืน และต้นทุนต่ำ เหมาะสมกับท้องถิ่นชนบท
ลำดับ ชื่อโครงการ นักวิจัย/สังกัด สถานภาพโครงการ ดาวน์โหลด
1 การออกเเบบเเละพัฒนากังหันเเบบหมุนวนในเเนวนอนเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า (2555 - 2556) รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร
สังกัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อยู่ระหว่างดำเนินการปิดโครงการ  
2 การพัฒนาชุดกังหันน้ำขนาดเล็กมากนวัตกรรมทั่วถึงสำหรับการผลิตไฟฟ้าในชนบท (2556 – 2558) นายอุสาห์ บุญบำรุง
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
3 การพัฒนาและการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองพยากรณ์ลมเชิงเลขความละเอียดสูงเพื่อใช้ในการพัฒนาไฟฟ้าพลังงานลมสำหรับประเทศไทย (2557-2559) ผศ.ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี
สังกัด มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
- กรอบอาคารและระบบอุปกรณ์ภายใน
ลำดับ ชื่อโครงการ นักวิจัย/สังกัด สถานภาพโครงการ ดาวน์โหลด
4 ซิลิกาแอโรเจลจากขี้เถ้าแกลบ: ฉนวนกันความร้อนเพื่อการประหยัดพลังงาน (2555 - 2557) ดร.สุพรรณ ยอดยิ่งยง
สังกัด มหาวิทยาลัยมหิดล
อยู่ระหว่างดำเนินการปิดโครงการ  
5 การพัฒนาวัสดุแซนวิชชนิดเซลลูลาร์โฟมผสมกาบปาล์มสำหรับการประหยัดพลังงานในอาคารด้วยผนังฉนวนกันความร้อน (2555 - 2557) ผศ.ดร.ศิริชัย ต่อสกุล
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปิดโครงการโดยสมบูรณ์  
6 ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศภายในอาคารด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการประหยัดพลังงาน (2555 - 2557) นายเอกวิทย์ หายักวงษ์
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อยู่ระหว่างดำเนินการปิดโครงการ  
7 การผลิตกระเบื้องเซรามิกบุผนังชนิดเคลือบสะท้อนแสงสูงสำหรับประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคาร (2555 - 2557) ดร.วรพงษ์ เทียมสอน
สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
8 การพัฒนาต้นแบบการจัดการพลังงานในส่วนของไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องปรับอากาศในอาคาร (2555 - 2556) นายพินิจ เขื่อนสุวงค์
สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ปิดโครงการโดยสมบูรณ์  
9 การพัฒนาและประยุกต์ใช้งานระบบตรวจวัดและจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับอาคารและที่อยู่อาศัยโดยใช้เครือข่ายไร้สายและโปรแกรมแบบฝังตัว (2556 - 2557) นายบุญธง วสุริย์
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
10 การเตรียมกระจกเปลี่ยนสีของฟิล์มบางนิกเกิลออกไซด์ด้วยเทคนิคการพ่นละอองสารเคมี (2556 - 2558) ดร.ชุมพล เหลืองชัยศรี
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
11 การศึกษาศักยภาพของการใช้แสงธรรมชาติในอาคารโดยอาศัยระบบท่อนำแสง (2557 - 2558) ศ.ดร.สุรพงศ์ จิระรัตนานนท์สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่างการศึกษาวิจัย  
12 การพัฒนากระจกเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิสำหรับประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคาร (2557 - 2558) ดร.วรพงษ์ เทียมสอน
สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
13 การพัฒนาวัสดุจีโอพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีค่าการนำความร้อนต่ำเพื่อใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง (2557 - 2558) ผศ.ดร.เกศรินทร์ พิมรักษา
สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
14 การพัฒนาสารเคลือบโฟโตโครมิกบนกระจกสำหรับใช้กรองแสงและความร้อนจากดวงอาทิตย์เพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า (2557 – 2559) ดร.คมสันต์ สุทธิสินทอง
สังกัด ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
- อุตสาหกรรมเฉพาะด้านที่มี Intensity สูง/อุปกรณ์และระบบอุปกรณ์พื้นฐานในอุตสาหกรรม
ลำดับ ชื่อโครงการ นักวิจัย/สังกัด สถานภาพโครงการ ดาวน์โหลด
15 อินเวอร์เตอร์พีดับบลิวเอ็มแบบห้าระดับชนิดไดโอดแคลมป์ที่มีการบาลานซ์แรงดันดีซีลิ้งค์สำหรับระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ (2555 - 2556) ดร.ณัชพงศ์ หัตถิ
สังกัดศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ปิดโครงการโดยสมบูรณ์  
16 เทคนิคพัลส์สนามไฟฟ้าสูงเป็นกรรมวิธีการประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมน้ำตาล (2555 - 2557) Dr. Mohammad Naghi Eshiaghi
สังกัด มหาวิทยาลัยมหิดล
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
17 การพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเตาหลอมไฟฟ้าชนิดเหนี่ยวนำ (2555 - 2557) ดร.ศุภฤกษ์ บุญเทียร
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
18 การเพิ่มประสิทธิภาพเตาหลอมแก้วแบบไม่ต่อเนื่องโดยการปรับปรุงสูตรแก้ว (2555 - 2557) ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา
สังกัด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
19 การพัฒนาเม็ดวัสดุทนไฟรูพรุนเพื่อเพิ่มความเป็นฉนวนความร้อนในเตาเผาเซรามิก (2556 - 2557) นายศักดิพล เทียนเสม
สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
20 การประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศของอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยใช้ระบบควบคุม air washer แบบอัตโนมัติ (2556 - 2557) ดร.วุฒิศักดิ์ ทะนวนรัมย์
สังกัด มหาวิทยาลัยนครพนม
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
21 การพัฒนาต้นแบบการประหยัดพลังงานโดยการนำความเย็นจากน้ำทิ้งจากเครื่องผลิตน้ำแข็งหลอดกลับมาใช้ (2556 - 2557) ดร.อนุสรณ์ ชินสุวรรณ
สังกัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
22 การเพิ่มสมรรถนะของระบบอบแห้งผลิตภัณฑ์อาหารชนิดปั๊มความร้อนโดยใช้ท่อความร้อนและอนุภาคนาโน (2556 - 2558) ผศ.ดร.วิศนุรักษ์ เวชสถล
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
23 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีพลังงานคลื่นไมโครเวฟเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการอบแห้งของอุตสาหกรรมยางพาราในประเทศไทย (2556 - 2558) ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ
สังกัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
- อุปกรณ์อื่นๆ
ลำดับ ชื่อโครงการ นักวิจัย/สังกัด สถานภาพโครงการ ดาวน์โหลด
24 การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวสำหรับควบคุมหม้อหุงข้าวแบบประหยัดพลังงาน (2555 - 2556) นายเจริญมิตร วรเดช
สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ปิดโครงการโดยสมบูรณ์  
25 อุปกรณ์เก็บพลังงานจากสัญญาณวิทยุ (2555 - 2557) ดร.พรอนงค์ พงษ์ไพบูลย์
สังกัดศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
26 อุปกรณ์ประหยัดพลังงานสำหรับมอเตอร์เหนี่ยวนำหนึ่งเฟส (2555 - 2557) ดร.ภานุมาศ แสนพวง
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
27 ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสูญเปล่าของลิฟท์ด้วยวีธีการรีเจนเนอร์เรทีพ (2555 - 2556) ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
28 รีเจนเนอเรทีฟอินเวอร์เตอร์ลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียของระบบลิฟต์ 30% (2557 - 2559) ผศ.ดร.ชัชวาลย์ เยรบุตร
สังกัด มหาวิทยาลัยมหิดล
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพและลดการสูญเสียด้าน Supply side
ลำดับ ชื่อโครงการ นักวิจัย/สังกัด สถานภาพโครงการ ดาวน์โหลด
29 การพัฒนาระบบเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟตรงเข้ากับกริด 1 เฟส ที่มีโหลดไม่เชิงเส้น (2557 - 2558) รศ.ดร.วิจิตร กิณเรศ
สังกัด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
30 การประเมินสมรรถนะของสายตัวนำ HTLS เพื่อเพิ่มพิกัดโครงข่ายส่งของประเทศไทย (2557 - 2559) ผศ.ดร.สมบูรณ์ นุชประยูร
สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
การวิจัยเชิงนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน และความมั่นคงด้านการจัดหาพลังงาน
ลำดับ ชื่อโครงการ นักวิจัย/สังกัด สถานภาพโครงการ ดาวน์โหลด
31 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบภาพรวมของศักยภาพพลังงานลมจากแผนที่ลมที่สำคัญของประเทศไทย (2555 - 2557) ดร. เกษมสันต์ มโนมัยพิบูลย์
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปิดโครงการโดยสมบูรณ์  
32 การประเมินความมั่นคงทางด้านพลังงานในภาคผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (2555 - 2556) รศ.ดร.จำนง สรพิพัฒน์
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปิดโครงการโดยสมบูรณ์ เปิดดู
33 การศึกษาการพัฒนาของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและผลกระทบที่เกิดขึ้นสำหรับประเทศไทย (2555 - 2556) ดร.ยศพงษ์ ลออนวล
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปิดโครงการโดยสมบูรณ์ เปิดดู
34 กำลังผลิตติดตั้งสูงสุดที่เหมาะสมของโรงไฟฟ้าพลังงานลม และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย (2556 - 2558) ดร.พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร
สังกัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
35 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดทิศทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับหลอดไดโอดเปล่งแสง (LED) ของไทย (2556 - 2557) ดร.กัลยา อุดมวิทิต
สังกัดศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
36 การศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการผลิตและใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กในประเทศไทย ดร.ยศพงษ์ ลออนวล
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
โครงการอื่นๆ
ลำดับ ชื่อโครงการ นักวิจัย/สังกัด สถานภาพโครงการ ดาวน์โหลด
37 การพัฒนาศักยภาพโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลาโดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม (2555 - 2556) นายเอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
ปิดโครงการโดยสมบูรณ์  
38 การเลือกปรับตัวแปรกระบวนการเพื่อการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมในกระบวนการผลิตด้วยวิธีควบคุมกระบวนการเชิงสถิติแบบหลายตัวแปร (2557 - 2558) ดร.บัณฑิต บุญขาว
สังกัด มหาวิทยาลัยนครพนม
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 6
น้อยมากที่สุด 
   

โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 08 April 2015 16:10

ResearchChairGrantสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ นักวิจัยแกนนำ และ ศาสตราจารย์ที่เป็นผู้นำกลุ่ม ให้กับวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ อย่างเป็นรูปธรรม  เพื่อสนับสนุน และผลักดันให้นักวิจัยที่มีความ  สามารถสูงผลิตผลงานวิจัย อันจะนำไปสู่การยื่นจดสิทธิบัตร การผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติที่มีศักยภาพต่อการเชื่อมโยงไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งในภาคการผลิตและบริการ และ/หรือ ภาคสังคมโดยรวม  ซึ่งจะเป็นการยกระดับความสามารถในการวิจัย เสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยต่อไป
    
นปี 2558 นี้ สวทช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยโครงการทุนนักวิจัยแกนนำ โครงการทุน NSTDA Chair Professor และโครงการทุน PTT NSTDA Chair Professor รวมทั้งสิ้น 4 ทุน งบประมาณรวมทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท ระยะเวลารับทุน 5 ปีต่อโครงการ  โดยผู้ขอรับทุนจะต้องส่งจดหมายแสดงเจตจำนง (Letter of Intent) ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 และส่งข้อเสนอโครงการฉบับเต็มภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 (สวทช.ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะข้อเสนอโครงการที่ส่งหนังสือแสดงเจตจำนงล่วงหน้าเท่านั้น)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 

บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 3
น้อยมากที่สุด 
   

ประกาศผลการพิจารณา Concept Proposal โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.- สวทช. ประจำปี 2558

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

ตามที่โปรแกรมร่วมฯ สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.- สวทช. คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ ประจำปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 1 – 31 มกราคม 2558 นั้น  ทั้งนี้ข้อเสนอเชิงหลักการทั้งหมด ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ แล้ว โดยโครงการที่ผ่านการพิจารณาและให้จัดทำข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 

1. ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการ

2. คู่มือทุน + แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 6
น้อยมากที่สุด 
   

รับสมัครคัดเลือกผู้สนใจรับทุนศึกษาต่อปริญญาโท ณ UCD ไอร์แลนด์

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 15 January 2015 11:12

 

รับสมัครคัดเลือกผู้สนใจรับทุนศึกษาต่อปริญญาโท ณ University College Dublin; UCD ไอร์แลนด์

 

ด้วย University College Dublin; UCD ไอร์แลนด์ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้แก่นักศึกษาที่สนใจไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชา Agriculture หรือ Food Science จำนวน 1 ทุน และสาขาวิชาใดๆ ที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 ทุน

สำนักงานก.พ. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงได้ร่วมมือกันดำเนินการเพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะรับทุนดังกล่าว โดยจะมีผู้แทนจาก UCD มาร่วมดำเนินการคัดเลือกด้วย

 

ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลและวิธีการสมัครได้โดยคลิก รายละเอียดเพิ่มเติม

 

*** ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ***

บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 3
น้อยมากที่สุด 
   

Page 1 of 5