MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

  ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2559

  Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

   โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ (พ.ศ. 2552-2559)

    

   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างกำลังคน เพื่อยกระดับความแข็งแกร่ง และเป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนสมรรถภาพแห่งความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ จึงได้จัดตั้ง "โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ" ขึ้น เพื่อสนับสนุนนักวิจัยที่มีศักยภาพสูง ให้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ในหลากหลายมิติอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การยื่นจดสิทธิบัตร ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือข้อเสนอเชิงนโยบาย ที่มีศักยภาพต่อการแก้ปัญหาให้กับภาคอุตสาหกรรมการผลิต และภาคสังคม อีกทั้ง ผลักดันให้เกิดการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยสู่วงการวิชาการอย่างต่อเนื่อง และอาจเป็นกลไกหนึ่ง ที่จะเชื่อมโยงภาคการผลิตและบริการให้เข้ามามีส่วนร่วมสำคัญ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในด้านการวิจัยและพัฒนา

    

   ในปี 2559 นี้ สวทช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยโครงการทุนนักวิจัยแกนนำ จำนวน 2 ทุน งบประมาณรวมทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท ระยะเวลารับทุน 5 ปีต่อโครงการ โดยมีขอบเขตงานวิจัยที่ให้การสนับสนุน ดังนี้

    

   ทุนที่ 1 สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อเพิ่มคุณค่า และผลผลิต (เนื้อหา ครอบคลุมการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ แนวคิด เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ หรือเครื่องมือต่างๆ ซึ่งเพิ่มผลผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมการผลิต โดยไม่จำกัดสาขางานวิจัย)

   ทุนที่ 2 สนับสนุนภายใต้ 4 สาขาเทคโนโลยีหลัก คือ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และสอดคล้องกับ 5 คลัสเตอร์ หรือกลุ่มโปรแกรมของ สวทช.

    

   ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 พฤษภาคม 2559 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.nstda.or.th/ResearchChairGrant/


     

     

    Items details

    • Hits: 854 clicks
    • Average hits: 85.4 clicks / month

    TCE-Plugin by www.teglo.info    บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 1
    น้อยมากที่สุด