MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

  ทุนการศึกษาของสวทช.

  Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

             ด้วยการส่งเสริมด้านการพัฒนากำลังคน เป็นหนึ่งในพันธกิจที่ สวทช. เล็งเห็นถึงความสำคัญ เพราะการพัฒนากำลังคนจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ สวทช.
   จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัยดำเนินงานโครงการทุนสำหรับเด็กและเยาวชนชั้นมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา ผู้มีใจรักและสนใจงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างแท้จริง ให้ได้รับโอกาสในการศึกษา โอกาสในการทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์และนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงในบรรยากาศวิจัยแบบมืออาชีพ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้ ส่งเสริมการแสดงออกถึงความสามารถ รวมถึงได้พัฒนาศักยภาพด้านการทำวิจัย และมีโอกาสในการสร้างผลงาน ผ่านโครงการต่างๆ ประกอบด้วย  โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (YSTP) ทุนระดับปริญญาโท (TAIST-Tokyo Tech) โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST)   โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม (NUI-RC) และ โครงการทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship  Program)

   ทุนระดับมัธยมฯ ถึงปริญญาเอก (JSTP)

   โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project: JSTP) โครงการทุนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และนิสิต/นักศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเข้าใจถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติและมนุษยชาติ ตลอดจนมีความเข้าใจและใฝ่รักวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี และนักวิจัย  รายละเอียดเพิ่มเติม

   ทุนระดับปริญญาตรีเพื่อปริญญานิพนธ์ (YSTP)

   โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Program) โครงการทุนเพื่อปริญญานิพนธ์สำหรับนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่สุดท้ายที่มีผลการเรียนดีและมีความมุ่งมั่นในการเรียนระดับสูงและเป็นนักวิจัยอาชีพ ให้ได้รับการสนับสนุนให้ได้ทำวิจัยอย่างจริงจัง ร่วมกับนักวิจัยใน สวทช. เป็นการสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของภาคการผลิตและบริการและเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้มีประสบการณ์เพิ่มเติมได้แลกเปลี่ยนทัศนคติ การเป็นนักวิจัยอาชีพ  รายละเอียดเพิ่มเติม

   ทุนระดับปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติ (TAIST-Tokyo Tech)

   โครงการทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Thailand Advanced Institute of Science and Technology and Tokyo Institute of Technology: TAIST-Tokyo Tech) โครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติ สำหรับนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาโทที่สนใจเข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติระหว่าง สวทช. สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว และมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการในหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ (AE) หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว (:ICTES) และหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงเพื่อความยั่งยืน (: EnvE.) รายละเอียดเพิ่มเติม

   ทุนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (TGIST)

   โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (Thailand Graduate Institute of Science and Technology: TGIST) โครงการทุนการศึกษาเพื่อวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง ภายใต้การดูแลให้คำปรึกษาของอาจารย์มหาวิทยาลัย ร่วมกับนักวิจัย สวทช. โดยอาศัยกลไกความร่วมมือในการสนับสนุนการพัฒนากำลังคนระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ ในประเทศซึ่งมีความแข็งแกร่งด้านวิชาการ มีความพร้อมของทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ผนึกกำลังทางวิชาการร่วมกับนักวิจัยจากศูนย์ต่างๆ ของ สวทช. ที่มีความพร้อมด้านสถานที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำวิจัยภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) รายละเอียดเพิ่มเติม

   ทุนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สำหรับภาคอุตสาหกรรม (NUI-RC)

   โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม (NSTDA-University-Industry Research Collaboration: NUI-RC) เป็นโครงการทุนการศึกษาเพื่อวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงที่มีศักยภาพพร้อมรองรับความต้องการด้านการวิจัยและพัฒนาและด้านการพัฒนากำลังคนของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถาบันการศึกษาซึ่งมีความเข้มแข็งด้านวิชาการและมีความพร้อมของทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ มีนักศึกษาที่มีศักยภาพและพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง และมีภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการหรือสถาบันวิจัยเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติม

   ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoc)

   โครงการทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship Program) เพื่อสนับสนุนผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศแล้วไม่เกิน 5 ปี ให้มีความเข็มแข็งและมีประสบการณ์การทำงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้การดูแลของนักวิจัยพี่เลี้ยงจากศูนย์แห่งชาติทั้ง 4 ศูนย์ (BIOTEC MTEC NANOTEC และ NECTEC) ของ สวทช. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก้าวไปสู่การทำงานวิจัยในระดับที่สูงขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างนักวิจัยคุณภาพที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ โดยผู้รับทุนต้องสามารถปฏิบัติงานที่ สวทช. ได้เป็นเวลา 1-2 ปี รายละเอียดเพิ่มเติม
    

   ทุนโครงการส่งเสริมการศึกษาและวิจัยร่วมระบบขนส่งทางราง

   โครงการส่งเสริมการศึกษาและวิจัยร่วมระบบขนส่งทางราง เป็นโครงการที่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. โดย โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล  เพื่อให้ทุนสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมขนส่งทางรางโดยดำเนินการผ่านกระบวนการ 

   (1) ฝึกงาน 

   (2) สหกิจศึกษา และ 

   (3) ปริญญานิพนธ์ (โครงการวิจัยของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย)

   เพื่อเปิดโอกาสให้ทุก สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวสามารถเข้าร่วมโครงการได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดการส่งเสริมการเรียนรู้และเครือข่าย  

   สามารถเข้าดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ http://www.thairailtech.or.th/?p=9713

   .

    Items details

    • Hits: 83862 clicks
    • Average hits: 1497.5 clicks / month

    TCE-Plugin by www.teglo.info    บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 36
    น้อยมากที่สุด