MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

ทุนวิจัย/การศึกษา

สวทช. เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ จึงได้วางแนวทางในการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น 4 ประเภท ได้แก่ การผลิตและพัฒนาบุคลากรการวิจัย การสนับสนุนการประชุมวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพ การพัฒนาบุคลากรในภาคการผลิตและบริการ และการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน โดยดำเนินการในหลากหลายรูปแบบ ดังนี้

  1. จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
  2. สนับสนุนนักวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
  3. สนับสนุนนักศึกษาทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  4. สนับสนุนบุคลากร/นักวิจัยเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์
  5. ผลิตหลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์ที่เสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

คู่มือทุน CPMO

  1. คู่มือทุน CPMO
  2. แบบข้อเสนอโครงการ-ทุนอุดหนุน
  3. แบบข้อเสนอโครงการร่วมวิจัย
  4. ฟอร์มขอทุนนักศึกษาภายใต้โครงการวิจัย


โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 08 April 2015 16:10

ResearchChairGrantสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ นักวิจัยแกนนำ และ ศาสตราจารย์ที่เป็นผู้นำกลุ่ม ให้กับวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ อย่างเป็นรูปธรรม  เพื่อสนับสนุน และผลักดันให้นักวิจัยที่มีความ  สามารถสูงผลิตผลงานวิจัย อันจะนำไปสู่การยื่นจดสิทธิบัตร การผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติที่มีศักยภาพต่อการเชื่อมโยงไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งในภาคการผลิตและบริการ และ/หรือ ภาคสังคมโดยรวม  ซึ่งจะเป็นการยกระดับความสามารถในการวิจัย เสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยต่อไป
    
นปี 2558 นี้ สวทช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยโครงการทุนนักวิจัยแกนนำ โครงการทุน NSTDA Chair Professor และโครงการทุน PTT NSTDA Chair Professor รวมทั้งสิ้น 4 ทุน งบประมาณรวมทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท ระยะเวลารับทุน 5 ปีต่อโครงการ  โดยผู้ขอรับทุนจะต้องส่งจดหมายแสดงเจตจำนง (Letter of Intent) ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 และส่งข้อเสนอโครงการฉบับเต็มภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 (สวทช.ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะข้อเสนอโครงการที่ส่งหนังสือแสดงเจตจำนงล่วงหน้าเท่านั้น)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 

 

ประกาศผลการพิจารณา Concept Proposal โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.- สวทช. ประจำปี 2558

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

ตามที่โปรแกรมร่วมฯ สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.- สวทช. คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ ประจำปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 1 – 31 มกราคม 2558 นั้น  ทั้งนี้ข้อเสนอเชิงหลักการทั้งหมด ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ แล้ว โดยโครงการที่ผ่านการพิจารณาและให้จัดทำข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 

1. ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการ

2. คู่มือทุน + แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

   

รับสมัครคัดเลือกผู้สนใจรับทุนศึกษาต่อปริญญาโท ณ UCD ไอร์แลนด์

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 15 January 2015 11:12

 

รับสมัครคัดเลือกผู้สนใจรับทุนศึกษาต่อปริญญาโท ณ University College Dublin; UCD ไอร์แลนด์

 

ด้วย University College Dublin; UCD ไอร์แลนด์ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้แก่นักศึกษาที่สนใจไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชา Agriculture หรือ Food Science จำนวน 1 ทุน และสาขาวิชาใดๆ ที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 ทุน

สำนักงานก.พ. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงได้ร่วมมือกันดำเนินการเพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะรับทุนดังกล่าว โดยจะมีผู้แทนจาก UCD มาร่วมดำเนินการคัดเลือกด้วย

 

ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลและวิธีการสมัครได้โดยคลิก รายละเอียดเพิ่มเติม

 

*** ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ***

   

เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Paper) โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและ พัฒนา กฟผ.-สวทช. ประจำปี 2558

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 13 January 2015 20:32

 

โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (concept proposal) ประจำปี 2558  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงาน ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และเพิ่่่่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมโดยมุ่งเน้นให้เกิดการใช้พลังงาน โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสาร

1. รายละเอียดประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ กฟผ.-สวทช. 2558

2. แบบฟอร์มการเขียน Concept proposal 

 

*** เปิดรับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 ***    

   

เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Paper) โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและ พัฒนา กฟผ.-สวทช. ประจำปี 2555

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 21 September 2012 10:21

โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช. ประกาศเปิดรับ ข้อเสนอเชิงหลักการ (concept paper) ประจำปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงด้าน  พลังงาน ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศและเพิ่่่่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมโดยมุ่งเน้นให้เกิดการใช้ พลังงานโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เปิดรับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 29
น้อยมากที่สุด 
   

เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Paper) โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและ พัฒนา กฟผ.-สวทช. ประจำปี 2556

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 22 March 2013 10:38

โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช. ประกาศเปิดรับ ข้อเสนอเชิงหลักการ (concept paper) ประจำปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงด้าน  พลังงาน ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศและเพิ่่่่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมโดยมุ่งเน้นให้เกิดการใช้ พลังงานโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
เปิดรับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2556
  รายละเอียดเพิ่มเติม  | แบบฟอร์มการเขียน Concept paper   [PDF]  -  [DOC]

 


บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 11
น้อยมากที่สุด 
   

Page 1 of 4