MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน


ทุนวิจัย

สวทช. เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ จึงได้วางแนวทางในการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น 4 ประเภท ได้แก่ การผลิตและพัฒนาบุคลากรการวิจัย การสนับสนุนการประชุมวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพ การพัฒนาบุคลากรในภาคการผลิตและบริการ และการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน โดยดำเนินการในหลากหลายรูปแบบ ดังนี้

1. จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

2. สนับสนุนนักวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์

3. สนับสนุนนักศึกษาทำโครงงานวิทยาศาสตร์

4. สนับสนุนบุคลากร/นักวิจัยเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์

5. ผลิตหลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์ที่เสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประจำปี 2559

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 14 September 2016 14:35

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประจำปี 2559
เรื่อง เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage Systems)

คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย (CPM) ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประจำปี 2559 เรื่อง เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage Systems) ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 15 ตุลาคม 2559 โดยมีขอบเขตงานวิจัยที่ให้การสนับสนุนดังนี้

กลุ่มที่ 1 การสนับสนุนงานวิจัยที่เน้นการประยุกต์ใช้งานจริง

กรอบวิจัยที่ 1 การพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานเพื่อการใช้งานด้านความมั่นคงและภัยพิบัติ
กรอบวิจัยที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานเพื่อการใช้งานกับนิคมอุตสาหกรรม/พลังงานทดแทน/พื้นที่ห่างไกล
กรอบวิจัยที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานเพื่อการใช้งานในยานยนต์

กลุ่มที่ 2 การสนับสนุนงานวิจัยที่เน้นงานวิจัยและพัฒนา

กรอบวิจัยที่ 4    งานวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบของเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานด้านวัสดุ ระบบการกักเก็บ  และการศึกษาการใช้เซลล์เชื้อเพลิงสำหรับการใช้งานเป็นระบบกักเก็บพลังงาน
กรอบวิจัยที่ 5    งานวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบของเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานด้านการควบคุมการทำงาน การนำระบบกักเก็บพลังงานไปใช้งานร่วมกับระบบการใช้และผลิตพลังงานอื่น
และการจัดทำ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานของประเทศไทย ระยะ 20 ปี"

โดยมีรายละเอียดการส่งข้อเสนอโครงการ ดังเอกสารแนบ
1. กรอบวิจัยและเกณฑ์ในการพิจารณา : https://drive.google.com/open?id=0B2WzuSTOKqh_dmhEQnhoQkJQXzg
2. Proposal Form : https://drive.google.com/open?id=0B2WzuSTOKqh_RFZqMWktREpWdXM
3. เอกสารประกอบการนำเสนอโครงการทุนวิจัย Energy Storage :  https://drive.google.com/open?id=0B2WzuSTOKqh_QXZQYXZ4QThaeE0
4. คู่มือทุน : https://drive.google.com/file/d/0B2WzuSTOKqh_NDNUaU5WWnFVZ00/view


ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 0 2117 6454 (ธรรมนัญญา), 0 2117 6459 (กิติ์สิริรัตน์), 0 2117 6464 (จันทนา)
โทรสาร : 0 2117 6498
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.facebook.com/ThailandEnergyStorage
 

บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 2
น้อยมากที่สุด 
   

ประกาศผลการพิจารณา Concept Proposal ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.- สวทช.

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 09 August 2016 08:36

ตามที่โปรแกรมร่วมฯ สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.- สวทช. คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 ไปแล้วนั้น  ทั้งนี้ข้อเสนอเชิงหลักการทั้งหมด ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ แล้ว โดยโครงการที่ผ่านการพิจารณา สามารถดูรายละเอียดได้ตามไฟล์ download ดังนี้

 

ขอให้ทีมวิจัยที่ผ่านการพิจารณา ปรับแก้ข้อเสนอตามคำแนะนำและจัดทำข้อเสนอโครงการฉบับบสมบูรณ์ (Full Proposal) ส่งกลับมาภายในวันที่ 10 กันยายน 2559

 

ติดต่อสอบถาม
คุณลัดดา สิทธิโสภาค
นักวิเคราะห์โครงการ
โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช.
คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Read more: ประกาศผลการพิจารณา Concept Proposal ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.- สวทช.

   

ประกาศขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2559 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 02 June 2016 09:15

ประกาศขยายระยะเวลาเปิดรับสมัคร โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ (พ.ศ. 2552-2559) จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

 

สำนัก งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างกำลังคน เพื่อยกระดับความแข็งแกร่ง และเป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนสมรรถภาพแห่งความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีของประเทศ จึงได้จัดตั้ง "โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ" ขึ้น เพื่อสนับสนุนนักวิจัยที่มีศักยภาพสูง ให้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ในหลากหลายมิติอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การยื่นจดสิทธิบัตร ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือข้อเสนอเชิงนโยบาย ที่มีศักยภาพต่อการแก้ปัญหาให้กับภาคอุตสาหกรรมการผลิต และภาคสังคม อีกทั้ง ผลักดันให้เกิดการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยสู่วงการวิชาการอย่างต่อเนื่อง และอาจเป็นกลไกหนึ่ง ที่จะเชื่อมโยงภาคการผลิตและบริการให้เข้ามามีส่วนร่วมสำคัญ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในด้านการวิจัยและพัฒนา

 

ในปี 2559 นี้ สวทช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยโครงการทุนนักวิจัยแกนนำ จำนวน 2 ทุน งบประมาณรวมทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท ระยะเวลารับทุน 5 ปีต่อโครงการ โดยมีขอบเขตงานวิจัยที่ให้การสนับสนุน ดังนี้

 

ทุนที่ 1 สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อเพิ่มคุณค่า และผลผลิต (เนื้อหา ครอบคลุมการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ แนวคิด เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ หรือเครื่องมือต่างๆ ซึ่งเพิ่มผลผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมการผลิต โดยไม่จำกัดสาขางานวิจัย)

ทุนที่ 2 สนับสนุนภายใต้ 4 สาขาเทคโนโลยีหลัก คือ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และสอดคล้องกับ 5 คลัสเตอร์ หรือกลุ่มโปรแกรมของ สวทช.

 

ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2559 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.nstda.or.th/ResearchChairGrant/

Read more: ประกาศขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2559 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 1
น้อยมากที่สุด 
   

รับข้อเสนอโครงการภายใต้โปรแกรมประสิทธิภาพทรัพยากรและพลังงาน คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 19 May 2016 12:11

ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการภายใต้โปรแกรมประสิทธิภาพทรัพยากรและพลังงาน
คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1

โปรแกรมประสิทธิภาพทรัพยากรและพลังงาน คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายในการสนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านการอนุรักษ์พลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยมีเป้าหมายให้งานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม และภาคการผลิตพลังงาน เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และประเทศชาติ โดยนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการลดการใช้พลังงานและนำไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ต่อไปในอนาคต

 

1.ขอบเขตการสนับสนุนงานวิจัย

1.1 การศึกษาวิจัยเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง ในอุปกรณ์พื้นฐาน (Cross-cutting technologies) เช่น มอเตอร์และระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า หม้อไอน้ำและระบบไอน้ำ และเครื่องทำน้ำเย็น ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

1.2 การศึกษาวิจัยเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม  (เทคโนโลยีเฉพาะสำหรับกระบวนการผลิตในแต่ละอุตสาหกรรม) โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมเฉพาะด้านที่มี intensity สูง เช่น อุตสาหกรรมอโลหะ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

1.3 การศึกษาวิจัยนวัตกรรมอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ในภาคครัวเรือน ที่อยู่อาศัย สำหรับประเทศไทย เช่น การศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการลดการใช้พลังงาน สำหรับระบบทำความเย็น  ระบบแสงสว่าง เป็นต้น 

1.4 การศึกษาวิจัยเชิงนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน 

  • การศึกษาวิจัยเชิงนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาเชิงพฤติกรรมเพื่อกำหนดนโยบายส่งเสริมครัวเรือนให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การศึกษาวิจัยเชิงนโยบายด้าน market penetration ของอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในประเทศไทย
  • การศึกษาวิจัยเชิงนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน อื่นๆ ที่สามารถจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการจัดการพลังงานสำหรับประเทศไทย

ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอโครงการ สามารถส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการ ได้ที่ คุณธรรมนัญญา ศักดิ์เจริญ ผ่านทาง email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559

 

Read more: รับข้อเสนอโครงการภายใต้โปรแกรมประสิทธิภาพทรัพยากรและพลังงาน คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1

บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 1
น้อยมากที่สุด 
   

เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.- สวทช. ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 21 July 2016 09:48

ประกาศเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)
ครั้งที่ 2  ประจำปี 2559  
โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.- สวทช.  
คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.- สวทช.  มีเป้าหมายสนับสนุนงานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมที่สอดคล้องกับกรอบงานวิจัยของ กฟผ. และเป้าหมายการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงาน ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมโดยมุ่งเน้นให้เกิดการใช้พลังงาน โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ ในปี 2559 ได้พิจารณากรอบวิจัย เพื่อเปิดรับข้อเสนอโครงการ โดยแบ่งเป็น “หัวข้องานวิจัยมุ่งเป้า” (โจทย์วิจัยที่มีความต้องการเป็นพิเศษ) และขอบเขตงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ดังนี้

หัวข้องานวิจัยมุ่งเป้า
1) การวิจัยและพัฒนาระบบพัดลมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (เช่น พัดลมระบายอากาศ พัดลมที่ใช้ในบ้านเรือน เป็นต้น)
2) การประหยัดพลังงานในร้านสะดวกซื้อ (ระบบความเย็น ระบบแสงสว่าง เป็นต้น)
3) ผลกระทบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมจากการใช้เทคโนโลยี 3D Printing ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย (เลือกศึกษาเป็นรายสาขาก็ได้)
4) การศึกษาเชิงนโยบายเกี่ยวกับศักยภาพของรถเมล์โดยสารไฟฟ้าในเมืองหลักของประเทศไทย (รถบัสไฟฟ้าล้อยาง)
5) การปลูกไม้โตเร็วเพื่อใช้กับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (นอกเหนือจากการวิจัยด้านเทคนิคของกระบวนการผลิตไฟฟ้า) เช่น การปลูกไม้โตเร็วควรมีการหมุนเวียนอย่างไรและจะได้พลังงานเท่าไหร่ หรือควรดำเนินการอย่างไรจึงจะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย (ชุมชน และ กฟผ.)

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอเชิงหลักการ ไปที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2559  
โดยทางโปรแกรมร่วมวิจัยฯ จะดำเนินการพิจารณาและแจ้งผลเบื้องต้น ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2559

**ขอเลื่อนการประกาศผลการพิจารณา Concept Proposal โดยจะแจ้งผลให้ทราบภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559**

 

Read more: เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.- สวทช. ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 2
น้อยมากที่สุด 
   

Page 1 of 4