MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

ทุนวิจัย/การศึกษา

สวทช. เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ จึงได้วางแนวทางในการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น 4 ประเภท ได้แก่ การผลิตและพัฒนาบุคลากรการวิจัย การสนับสนุนการประชุมวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพ การพัฒนาบุคลากรในภาคการผลิตและบริการ และการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน โดยดำเนินการในหลากหลายรูปแบบ ดังนี้

1. จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

2. สนับสนุนนักวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์

3. สนับสนุนนักศึกษาทำโครงงานวิทยาศาสตร์

4. สนับสนุนบุคลากร/นักวิจัยเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์

5. ผลิตหลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์ที่เสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Paper) โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและ พัฒนา กฟผ.-สวทช. ประจำปี 2559

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 26 January 2016 14:49

 

โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (concept proposal) ประจำปี 2559  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงาน ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และเพิ่่่่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมโดยมุ่งเน้นให้เกิดการใช้พลังงาน โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสาร

1. รายละเอียดประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ กฟผ.-สวทช. 2559

2. แบบฟอร์มการเขียน Concept proposal 

 

*** เปิดรับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กุมภา พันธ์ 2559 ***    

Read more: เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Paper) โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและ พัฒนา กฟผ.-สวทช. ประจำปี 2559

   

ทุนวิจัย CPMO

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 15 May 2015 10:40

 

Cluster and Program Management Office (CPMO) ถูกตั้งขึ้นโดยมีหน้าที่ในการบริหารงานวิจัยเชิงบูรณาการผ่านโปรแกรมวิจัย ภาย ใต้คลัสเตอร์มุ่งเป้าของ สวทช. โดยใช้กลไกการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคลัสเตอร์ของ ประเทศเป็นเครื่องมือในการหา โจทย์วิจัยที่ชัดเจนและใช้กลไกการให้ทุนอุดหนุนที่มีระบบการพิจารณาในทุกมิติอย่างเหมาะสม มีการติดตามประเมินผลงานและส่งมอบผลลัพธ์จากงานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นรูปธรรมและมีผลกระทบต่อประเทศให้ กับผู้ใช้ผลงาน

.

บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 7
น้อยมากที่สุด 
   

โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 19 January 2016 15:36

 

ResearchChairGrantสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ นักวิจัยแกนนำ และ ศาสตราจารย์ที่เป็นผู้นำกลุ่ม ให้กับวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ อย่างเป็นรูปธรรม  เพื่อสนับสนุน และผลักดันให้นักวิจัยที่มีความ  สามารถสูงผลิตผลงานวิจัย อันจะนำไปสู่การยื่นจดสิทธิบัตร การผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติที่มีศักยภาพต่อการเชื่อมโยงไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งในภาคการผลิตและบริการ และ/หรือ ภาคสังคมโดยรวม  ซึ่งจะเป็นการยกระดับความสามารถในการวิจัย เสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยต่อไป

    

ในปี 2558 นี้ สวทช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยโครงการทุนนักวิจัยแกนนำ โครงการทุน NSTDA Chair Professor และโครงการทุน PTT NSTDA Chair Professor รวมทั้งสิ้น 4 ทุน งบประมาณรวมทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท ระยะเวลารับทุน 5 ปีต่อโครงการ  โดยผู้ขอรับทุนจะต้องส่งจดหมายแสดงเจตจำนง (Letter of Intent) ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 และส่งข้อเสนอโครงการฉบับเต็มภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 (สวทช.ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะข้อเสนอโครงการที่ส่งหนังสือแสดงเจตจำนงล่วงหน้าเท่านั้น)

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 4
น้อยมากที่สุด 
   

โครงการทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship Program 2011)

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 03 March 2011 12:33

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
รับสมัครโครงการทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship Program 2011) 

เพื่อสนับสนุนผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขา Polymer, Chemistry, Physics, Bio-Medical Engineering, Material Sciences, Energy, Environment และ Design and Engineeering

Read more: โครงการทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship Program 2011)

บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 13
น้อยมากที่สุด 
   

เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ธุรกิจเทคโนโลยี” (New Entrepreneurs Creation; NEC)

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 15 December 2010 14:25

กิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ (Business Incubation)
โครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ธุรกิจเทคโนโลยี” (New Entrepreneurs Creation; NEC)

     ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (ศจ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดทำโครงการ    “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ธุรกิจเทคโนโลยี” ประจำปีงบประมาณ 2554  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีรายใหม่ สามารถดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมการบ่มเพาะธุรกิจที่หลายหลาก อาทิ การวินิจฉัยธุรกิจ การให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำทั้งในด้านธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดอื่น ๆ อีกด้วย

Read more: เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ธุรกิจเทคโนโลยี” (New Entrepreneurs Creation; NEC)

บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 28
น้อยมากที่สุด 
   

Page 1 of 3