วิทย์ - เทคโนสัญจร

ประมวลกิจกรรมวิทย์ - เทคโนสัญจรในงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ก้าวแรกสู่การ
เป็นนักอนุกรมวิธานเห็ด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2553


 
 
วิทย์ - เทคโนสัญจร

ประมวลกิจกรรมวิทย์ - เทคโนสัญจร โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 
 
  วิทย์ - เทคโนสัญจร

ประมวลกิจกรรมวิทย์ - เทคโนสัญจร โรงเรียนจารุศรบำรุง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2553 
 
   

 

 26 สิงหาคม 2553: พบกับกิจกรรมวิทย์-เทคโนสัญจร ที่โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา จ.นครราชสีมา

18-24 สิงหาคม 2553: กิจกรรมวิทย์-เทคโนสัญจร ตะลอนกิจกรรมร่วมในงานนิทรรศการและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"ความหลากหลายทางชีวภาพ อดีต ปัจจุบัน อนาคต "ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัย

17-19 สิงหาคม: วิทย์-เทคโนสัญจร่วมจัดกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2553 ส่วนภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

11 สิงหาคม 2553: พบกับกิจกรรมวิทย์-เทคโนสัญจร ที่โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยพัฒน์ คลอง 5 จ.ปทุมธานี

28 กรกฎาคม 2553: วิทย์-เทคโนสัญจร ร่วมในงานเด็กวิทย์ ฯ คิดไกลไปกับ IT จังหวัดพังงา


 7-22 สิงหาคม 2553: เตรียมพบกับงานที่ยิ่งใหญ่แห่งปี มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2553 ณ ไบเทค บางนา
 
       
 

โครงการวิทย์-เทคโนสัญจร  ฝ่ายชุมชนและผู้ด้อยโอกาส
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)
โทร.02-564 7000 ต่อ 1405-1409 โทรสาร 02-564 7004

webmaster

cud.nstda@gmail.com