เกี่ยวข้อง


 


            ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) จะดำเนินการจัดกิจกรรมวิทย์-เทคโนสัญจรให้กับ
นักเรียน ครู ตลอดจนประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมและเสริมสร้าง
ความตระหนักให้กับกลุ่มนักเรียนและครู ตลอดจนประชาชนทั่วไป รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและบริการของ
หน่วยงานให้เข้าถึงได้โดยง่ายวัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาเครือข่ายฐานองค์ความรู้ และระบบบริการสารสนเทศ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

2) เพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ ระหว่างศูนย์บริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3) เพื่อพัฒนาฐานองค์ความรู้และภูมิปัญญา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T Knowledge Base) และอื่นๆ
ที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งส่วนกลาง และท้องถิ่น        หากทางสาบันการศึกษามีความประสงค์ให้ทางโครงการวิทย์เทคโนสัญจรไปจัดกิจกรรมในสถาบันหรือร่วม
ในกิจกรรมของหน่วยงาน สามารถดาว์โหลดเอกสารแนะนำกิจกรรมได้ที่นี่ >> คลิก

   
   
 
 
       
 

โครงการวิทย์-เทคโนสัญจร  ฝ่ายชุมชนและผู้ด้อยโอกาส
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)
โทร.02-564 7000 ต่อ 1405-1409 โทรสาร 02-564 7004

webmaster

cud.nstda@gmail.com