รวมกิจกรรม


 
โรงเรียนจารุศรบำรุง
 
งานนิทรรศการและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
"ความหลากหลายทางชีวภาพ" ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จังหวัดอุบล
 
อบรมครู
 
โรงเรียนจารุศรบำรุง
 
ค่ายเห็ด
 
ร่วมจัดกิจกรรมกับโครงการมหัศจรรย์แห่งพืช - อาหารของโลก ณ หมู่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
อบรมครูแกนนำค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า
 
อบรมครู ณ หมู่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ณ คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 
โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำยุค" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
 
ค่ายโอริงามิ


                    

 

 

 
       
 

โครงการวิทย์-เทคโนสัญจร  ฝ่ายชุมชนและผู้ด้อยโอกาส
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)
โทร.02-564 7000 ต่อ 1405-1409 โทรสาร 02-564 7004

webmaster

cud.nstda@gmail.com