ประมวลกิจกรรม

 

กิจกรรมวิทย์ - เทคโนสัญจร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
เมื่อวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2553 โครงการกิจกรรมวิทย์ - เทคโนสัญจรได้จัดอบรมเรื่อง "ก้าวแรกสู่การเป็นนักอนุกรมวิธานเห็ด" ให้กับครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงลำพญา จังหวัดยะลา มีผู้เข้าร่วมจำนวน 151 คน
    
       
 

โครงการวิทย์-เทคโนสัญจร  ฝ่ายชุมชนและผู้ด้อยโอกาส
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)
โทร.02-564 7000 ต่อ 1405-1409 โทรสาร 02-564 7004

webmaster

cud.nstda@gmail.com