ประมวลกิจกรรม

 

กิจกรรมวิทย์ - เทคโนสัญจร โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 ได้รับความอนุเคราะห์จากทางโรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี ให้กับ สวทช. ได้จัดกิจกรรมวิทย์ - เทคโนสัญจรให้กับน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 151 คน การจัดกิจกรรมวิทย์เทคโนสัญจรใน ครั้งนี้ได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับการกำเนิดภูเขาไฟ  ร่างกายมนุษย์ซึ่งพูดถึงระบบย่อยอาหาร  และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ให้น้องๆ ได้ร่วมเรียนรู้และลงมือปฏิบัติกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งภาพบรรยากาศของจัดกิจกรรมมีดังนี้


บรรยากาศช่วงของการแนะนำ ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


สันทนาการละลายพฤติกรรม และแบ่งกลุ่มน้อง ๆ  เพื่อเข้ากิจกรรมในฐานทั้ง 3


แข่งทำภูเขาไฟระเบิดว่ากลุ่มไหนจะทำให้ภูเขาระเบิดแรงและสูงกว่ากันปิดท้ายกิจกรรมด้วยการถ่ายรูปรวม


ขอขอบคุณ โรงเรียนปทุวิไล

    
       
 

โครงการวิทย์-เทคโนสัญจร  ฝ่ายชุมชนและผู้ด้อยโอกาส
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)
โทร.02-564 7000 ต่อ 1405-1409 โทรสาร 02-564 7004

webmaster

cud.nstda@gmail.com