ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน
 
 
         บ้านทุ่งนาเมืองเป็นชุมชนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ริมแม่น้ำโขง มีการตั้งบ้านเรือนมากกว่า 150 ปีแต่ก่อนชื่อ บ้านทุ่งลาเมือง มีราษฎรย้ายมาจากบ้านคันท่าเกวียน นาโพธิ์ใต้ นาโพธิ์กลาง  และประเทศลาว โดยมีนายก่ำ นวลตา นายพิมพ์ ใต้โพธิ์ และราษฎรอีก 4 ครอบครัวอาศัยอยู่เป็น กลุ่มแรก ผู้ตั้งกลุ่มบ้านทุ่งนาเมืองคนแรกคือ นายก่ำ นวลตา เหตุผลที่ได้อพยพมาเพื่อให้้ใกล้กับ ที่ราบหุบเขาซึ่งใช้เป็นพื้นที่สำหรับทำนา เนื่องจากชุมชนเดิมที่บ้านคันท่าเกวียนเป็นชุมชนริมแม่น้ำโขง ซึ่งตั้งอยู่ใต้แนวผาของเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม  ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหินทรายและ ลาดชันไม่เหมาะกับการทำการเกษตร จึงย้ายมายังพื้นที่ปัจจุบันเนื่องจากมีที่ราบในหุบเขาให้ได้ใช้ ้ในการทำการเกษตรได้ดีขึ้น เป็นชุมชนริมแม่น้ำโขงโดยตั้งอยู่ห่างจากลำน้ำโขงประมาณ  600 เมตร  โดยตั้งอยู่บน หลังแปของแนวเขาริมลำน้ำโขงของอุทยานแห่งชาติผาแต้ม  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินทราย  สลับกับที่ราบในหุบเขา  พื้นที่ส่วนใหญ่มีความแห้งแล้ง และมีปัญหาเรื่องน้ำในการเกษตรเป็น อย่างมากเนื่องจากที่ราบส่วนใหญ่เป็นที่ราบบนภูเขาหินทรายและมีหน้าดินบาง ทำให้เจาะน้ำบาดาลได้น้อย และดินไม่อุ้มน้ำ บ้านทุ่งนาเมืองเป็นชุมชนขนาดใหญ่มีจำนวนครัวเรือน ประมาณ 180 หลังคาเรือน (รวมครัวเรือนที่ไม่มีบ้านเลขที่)  โดยเป็นบ้านที่มีบ้านเลขที่ 120 หลังคาเรือน  มีประชากรประมาณ 640 คน เป็นชุมชนในพื้นที่การปกครองของ  ต.นาโพธิ์กลาง  อ.โขงเจียม  จ.อุบลราชธานี
  อาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียง
  ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดกับ
ติดกับ
ติดกับ
ติดกับ
บ้านหนองไฮ จังหวัดอุบลราชธานี
บ้านดอนม่วงและบ้านโคกสว่าง จังหวัดอุบลราชธานี
บ้านหนองไฮ บ้านโคกสว่าง จังหวัดอุบลราชธานี
บ้านดอนม่วงและบ้านโนนสัง จังหวัดอุบลราชธานี
   
  อาชีพ
   
 
         การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ของคนในชุมชนเป็นเกษตรกร  โดยมีการทำนาเป็นหลัก และทำสวนเป็นอาชีพรอง  เลี้ยงสัตว์เช่นวัว ควาย และสุกร การเลี้ยงวัวและควายเป็นการเลี้ยงสะสมเป็นทรัพย์สิน  บางส่วนรับราชการและเป็นพนักงานในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และมีบางส่วนมีการประกอบอาชีพค้าขาย โดยเป็นการขายของส่งตามร้านค้าในหมู่บ้าน และทำขนมเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กในชุมชนส่งตามร้านค้าในเมือง  อีกส่วนเป็นการไปรับจ้างในเมืองใหญ่ แต่มีการส่งรายได้ให้ครอบครัวน้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นการส่งให้เมื่อมีธุระจำเป็นเช่น การต่อเติมอาคารบ้านเรือน จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ทางการเกษตร นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพที่สำคัญ
ในชุมชน ดังนี้
                1. กลุ่มแม่บ้านบ้านหนองมัง  มีนางทองม้วน  เลิศดี  เป็นประธานกลุ่ม  ก่อตั้งเมื่อปี 2538  โดยสำนักงานเกษตรอำเภอสำโรงเป็นผู้ให้การส่งเสริมในการก่อตั้ง  ปัจจุบันมีสมาชิก  18 คน  กิจกรรมที่ทำในปัจจุบัน  เป็นการทำขนมทอดต่างๆ ส่งร้านค้า เช่น ขนมนางเล็ด  ทองม้วน โดนัท กล้วยฉาบ ถั่วคั่ว ถั่วทอด  ฯลฯ ซึ่งทำรายได้ให้กับชุมชนได้ดีพอสมควร  ปัญหาที่กลุ่มประสบคือ  ในฤดูฝนจะไม่มีที่สำหรับตากขนม 
                2. กลุ่มเกษตรพอเพียง   มีนายปิยะทัศน์  ทัศนิยม  เป็นประธานกลุ่ม  ก่อตั้งเมื่อ 1 ต.ค. 2540 ปัจจุบันมีสมาชิก 27 คน เป็นกลุ่มที่ทำกิจกรรมส่งเสริมให้สมาชิกทำการเกษตรแบบอินทรีย์ปลอดสารพิษ  เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตร  โดยมีกิจกรรมหลักคือ  การร่วมกันทำกองทุนปุ๋ย การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักจุลินทรีย์เพื่อใช้ในการเกษตรด้วยตนเอง  การจัดประชุมให้ความรู้แก่สมาชิกอยู่เป็นประจำ 
                3. กลุ่มเลี้ยงวัว-ควาย  มีนายสำเนียง  เต็มดวง  เป็นประธานกลุ่ม  ก่อตั้งเมื่อปี 2538 โดยปศุสัตว์อำเภอให้การส่งเสริมในการจัดตั้ง กิจกรรมที่ทำเป็นการรวมกลุ่มกู้เงินเพื่อซื้อวัว และควายไว้เลี้ยงและให้ความรู้แก่สมาชิกในด้านปศุสัตว์ิ
   
  จุดเด่นของชุมชน
 
 
        1. เป็นชุมชนเกษตรอินทรีย์
        2. มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน
        3. สมาชิกในชุมชนมีอัธยาศัยดี เยาวชนเชื่อฟังผู้ใหญ่ อ่อนน้อมถ่อมตน
 
  จุดด้อยของชุมชน
 
 
         1. ปัญหาหนี้สิน
         2. สมาชิกชุมชนยังติดอบายมุข คือการเล่นหวย
         3. ดินเสื่อมสภาพ เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีการใช้สารเคมีในปริมาณมาก