บ้านหนองฟานสะเดา  เป็นหมู่บ้านที่แยกออกมาจากบ้านโนนไม้แดง  หมู่ที่  5  ตำบลโบสถ์  เมื่อ พ.ศ. 2549  ซึ่งเดิมนั้นมีนายพราน  3  คน  ล่าเนื้อฟานจากบ้านโคกขามมาเรื่อย  พอได้เนื้อฟานมา  ก็นำมาแล่แถวริมหนองน้ำ  ซึ่งพวกพรานได้นำใบประคำดีควาย  มารองเนื้อฟานที่แล่ได้  พอกินเนื้อฟานเข้าไปก็รู้สึกว่าเนื้อฟานขม  พรานทั้ง  3  คนนั้น  จึงเรียกชื่อหนองน้ำนั้นว่า  “หนองฟานสะเดา”  ซึ่งเป็นชื่อหมู่บ้านที่แปลว่า  หนองที่เนื้อฟานขม
   
  ที่ตั้งและอาณาเขต
   
 
         บ้านหนองฟานสะเดา หมู่ที่ 27  มีพื้นที่  3.5 ตารางกิโลเมตร  เป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ  คือ  ลำน้ำมาศ  อาชีพหลักคือการเกษตร  ทำนาเป็นหลัก  มีบ้านเรือนตั้งอยู่เป็นกลุ่ม  รอบๆบริเวณหมู่บ้านเป็นทุ่งนา  และทำนาข้าว  ระยะทางจากหมู่บ้านถึง  อำเภอพิมาย  ใช้  2  เส้นทาง  คือ  ทางหนองสาย  บ้านพุทรา  ต.รังกาใหญ่และเส้นทางบ้านหนองจิก  เป็นถนนลาดยางกรมทางหลวงชนบท ระยะทาง 26 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง  อาณาเขตหมู่บ้านหนองฟานสะเดาดังนี้
  ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดกับ
ติดกับ
ติดกับ
ติดกับ
บ้านโนนไม้แดง หมู่ที่ 5
บ้านลุงตามัน หมู่ที่ 2
ลำน้ำมาศ
บ้านโคกขาม หมู่ 12 ต.โบสถ์่
   
  ลักษณะภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  และการคมนาคม
   
 
         ลักษณะภูมิประเทศ  บ้านหนองฟานสะเดา  สภาพโดยรอบหมู่บ้านเป็นทุ่งนา เป็นที่ดอนสลับกับที่ราบลุ่มลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก ที่ตั้งหมู่บ้านมีลักษณะเป็น  บ้านเก่า  พื้นที่ติดต่อกับอำเภอชุมพวงและอำเภอห้วยแถลง  น้ำท่วมไม่ถึง  อยู่ติดลำน้ำมาศ
สภาพภูมิอากาศบ้านหนองฟานสะเดา ดังนี้
ฤดูร้อน              เริ่มเดือน            กุมภาพันธ์ – เมษายน ของทุกปี
ฤดูฝน               เริ่มเดือน            พฤษภาคม – ตุลาคม ของทุกปี
ฤดูหนาว            เริ่มเดือน            พฤศจิกายน – มกราคม ของทุกปี
เส้นทางการคมนาคม ของบ้านหนองฟานสะเดาดังนี้
การเดินทางจากหมู่บ้านถึงอำเภอพิมาย ประมาณ 26 กิโลเมตร  ชื่อเส้นทางหลักถนน รพช. สายบ้านหนองสาย – บ้านพุทรา ต.รังกาใหญ่ 
ถนนเส้นทางหลักในหมู่บ้าน
-  ถนนลาดยางหรือคอนกรีต          -       กิโลเมตร
-  ถนนลูกรังหรือหินคลุก                1      กิโลเมตร
-  ทางดิน                                    700       เมตร
   
  ข้อมูลประชากร
 
       
         บ้านหนองฟานสะเดา  มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 231 คน แบ่งเป็นชาย 113  คน หญิง 118 คน มีจำนวนครัวทั้งสิ้น 48 ครัวเรือน  ชาวบ้านทุกครอบครัวนับถือศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่ชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรมประมาณ 80 %  รับจ้าง 20 %
 
  สภาพเศรษฐกิจและสังคม
 
 

สภาพทางเศรษฐกิจ  ชาวบ้านหนองฟานสะเดา  ประกอบอาชีพหลัก และพืชเศรษฐกิจ ดังนี้

  1.  ทำนา  จำนวน  40  ครัวเรือน  คิดเป็นพื้นที่  260 ไร่
  2.  รับจ้าง  จำนวน  20  ครัวเรือน

ส่วนอาชีพเสริมของชาวบ้านหนองฟานสะเดา  ดังนี้

  1. ทำไร่มันสำปะหลัง  จำนวนครัวเรือนที่ทำ  8  ครัวเรือน  จำนวนพื้นที่  50  ไร่
  2. เย็บผ้าโหลจำนวน  6  ครัวเรือน
  3. กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและสานแห  สวิง  จำนวน  12  ครัวเรือน

ส่วนหน่วยธุรกิจในหมู่บ้านหนองฟานสะเดา  มีดังนี้
         1. ร้านค้า/ร้านขายของชำ    จำนวน   2  แห่ง
         2. ร้านซ่อมรถ                     จำนวน   1  แห่ง
         3. โรงสีข้าว                        จำนวน  2  แห่ง

          จากการประกอบอาชีพของคนในชุมชน พบว่า รายได้เฉลี่ยจากการประกอบอาชีพทุกประเภท รวมกันของชาวบ้านหนองฟานสะเดา  ประมาณ  95,071  บาท/คน/ปี (  ข้อมูลจากการสำรวจ จปฐ.  พ.ศ.2550 วันที่ 3 เมษายน  2550 )            สภาพทางสังคม  ชาวบ้านหนองฟานสะเดา ยังมีประเพณีวัฒนธรรมแบบเก่าที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ   ส่วนสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย  อีกอย่างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนของบ้านหนองฟานสะเดา  ซึ่งเป็นชุมชนขนาดเล็ก มีเขตพื้นที่ติดต่อกับหลายหมู่บ้านส่วนใหญ่แล้วจะมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่คล้ายๆ กัน และมีความผูกพันกันทั้งทางด้านประเพณีและวัฒนธรรม ดังนั้นความสัมพันธ์กับชุมชนอื่นจึงเป็นไปแบบพี่น้อง ไปมาหาสู่กันและแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันอยู่เสมอ

         ส่วนด้านสาธารณสุข บ้านหนองฟานสะเดา มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้กับคนในชุมชน โดย ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน (ศสมช.)  มีอาสาสมัครประจำหมู่บ้านเป็นผู้นำในการให้ความรู้และแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรคติดต่อ  โดยสมาชิกในครัวเรือนจะได้รับการเอาใจใส่ดูแลตั้งแต่แรกเกิด ไปจนถึงวัยชรา  และมีการทำบัตรประกันสุขภาพโดนสถานีอนามัยตำบล