ฝ่ายชุมชนและผู้ด้อยโอกาส
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1405-1409
โทรสาร 0 2564 7004
E-mail : cup@nstda.or.th
www.nstda.or.th/rural
   
  ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ
อีเมล์
นางอุไรพรรณ ปรางอุดมทรัพย์
รก. ผอ. ฝ่ายชุมชนและผู้ด้อยโอกาส
0 2564 7000 ต่อ 1409
uraipan@nstda.or.th
   
   
  ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ
อีเมล์
นางสาวกัลยารัตน์ รัตนะจิตร
นักวิชาการ
0 2564 7000 ต่อ 1406
kanlayarat@nstda.or.th
   
   
  ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ
อีเมล์
นางสาวปิยพร เศรษฐศิริไพบูลย์
นักวิชาการ
0 2564 7000 ต่อ 1405
piyaporn@nstda.or.th
   
   
  ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ
อีเมล์
นางสาวเลอทีชา เมืองมีศรี
นักวิชาการ
0 2564 7000 ต่อ 1408
lurteecha@nstda.or.th
   
   
  ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ
อีเมล์
นายณัฐวุฒิ ดำริห์
นักวิชาการ
0 2564 7000 ต่อ 1407
nuttawut@nstda.or.th
 
   
 
ฝ่ายชุมชนและผู้ด้อยโอกาส   สำนักพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (HRD)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1405-9 โทรสาร 0 2564 7004
www.nstda.or.th/rural อีเมล์ติดต่อ cup@nstda.or.th