1
 

ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการ
“เทคโนโลยีพลาสติกคัดกรองแสงสำหรับคลุมโรงเรือนเพาะปลูก”
วันที่ 15 มิถุนายน  2555
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการ
กาารเพาะเลี้ยงอาหารสัตว์น้ำมีชีวิตไรน้ำนางฟ้า
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุร

ค่ายโครงงานวิทย์@พะเยา
ประชุมหารือโครงงานวิทย์@อุบล
การปลูกผักไฮโดรโพนิคส์และการเลี้ยงไส้เดือนดิน
   
   
 
1