คลิป...กิจกรรม
   
       
       
  คุณปิยะทัศน์ ทัศนิยม :   ป่าหัวไร่ปลายนา :
  การปลูกผักปลอดสาร
เกษตรกรตัวอย่างในพื้นที่
ชุมชนวิทยาศาสตร์ บ้านหนองมัง
อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
  ภูมิปัญญาแห่งการพึ่งตนเอง
ของชุมชน ของชาวตำบลชุมแสง
อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
       
  เกษตรอินทรีย์
  เรียนรู้วิถีและแนวคิดการใช้ชีวิต
กับทางรอดของเกษตรกรยุคใหม่ สันโดษ อุตสาหะ และความ
ประณีต...ฤาษีนิลพัท ชีวิตแห่ง
ความสันโดษ เกษตรกร