รายการโทรทัศน์
 
 
  รายการ “ชาววิทย์ ชิดชาวบ้าน”   รายการ “ชาววิทย์ ชิดชาวบ้าน”
  ตอน “น้ำหมักชีวภาพ...คุณค่าที่คุณเลือกได้ ตอนที่ 1"   ตอน “น้ำหมักชีวภาพ...คุณค่าที่คุณเลือกได้ ตอนที่ 2 "
         
  รายการ “ชาววิทย์ ชิดชาวบ้าน”   รายการ “ชาววิทย์ ชิดชาวบ้าน”
  ตอน “การใช้ไส้เดือนดิน
กำจัดขยะอินทรีย์”
  ตอน “น้ำหมักชีวภาพ พลังจุลินทรีย์เพื่อสุขภาพที่พอเพียง"
       
  รายการ “ชาววิทย์ ชิดชาวบ้าน”   รายการ “ชาววิทย์ ชิดชาวบ้าน”
  ตอน “ปุ๋ยอินทรีย์ คืนชีวิตให้ปฐพี”   ตอน “งา...มหัศจรรย์ เมล็ดพันธุ์ไทย”
       
  รายการ “ชาววิทย์ ชิดชาวบ้าน”   เครื่องรีดใยไหมขัดซอกฟัน:
ตอน “ผ้าย้อมคราม....
มนต์เสน่ห์จากเทือกเขาภูพาน”
  ไหมขัดฟันไทยประดิษฐ์
       
  รายการ “ชาววิทย์ ชิดชาวบ้าน”   รายการ “ชาววิทย์ ชิดชาวบ้าน”
ตอน “ชุมชนวิทยาศาสตร์
วิถีแห่งความพอเพียง”
  ตอน “พลังงานยั่งยืนเพื่อชุมชน”
       
  รายการ “ฉลาดล้ำกับงานวิจัยไทย”    
ตอน “แผงโซลาร์เซลล์ขนาดเล็ก แรงสูงสูบน้ำได้”