ผลการอบรม
 
     
วันที่
หลักสูตร
ผลดำเนินการ
5 มี.ค. 2554
  การปลูกผักไฮโดรโพนิคส์
6 มี.ค. 2554
การเลี้ยงไส้เดือนดิน
2-3 เม.ย. 2554
การผลิตน้ำหมักชีวภาพ และการประยุกต์ใช้
7-8 พ.ค. 2554
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย
4 มิ.ย. 2554
การปลูกผักไฮโโรโพนิคส์
5 มิ.ย. 2554
การเลี้ยงไส้เดือนดิน