แผนการอบรม
 
 
วันที่เปิด
หลักสูตร
วิทยากร
สถานที่อบรม
ระยะ
เวลา(วัน)
รับจำนวน
(คน)
ค่าลงทะเบียน
(รวม VAT)
รายละเอียดหลักสูตร
2-3 เม.ย. 55
การเพาะเลี้ยงอาหารสัตว์น้ำมีชีวิต (ไรน้ำนางฟ้า)
ดร.นุกูล แสงพันธุ์ / วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
2
50
2,000

หลักการเลี้ยงการเพาะเลี้ยงอาหารสัตว์น้ำมีชีวิต ได้แก่ ไรน้ำนางฟ้า กุ้งน้ำจืด เคยน้ำจืด หนอนแดง ไรน้ำ และโรติเฟอร์ เป็นต้น

12 พ.ค. 55
เทคนิคการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์ และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสำหรับเกษตรธรรมชาติ
รศ.ดร.อานัฐ ตันโช / ม.แม่โจ้
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช.
1
100
1,250

หลักการเลี้ยงไส้เดือนดินที่ถูกต้องและกระบวนการผลิตปุ๋ยน้ำหมักจากไส้เดือนดินอย่างถูกวิธี หลักการเกษตรธรรมชาติ

13 พ.ค. 55
เทคนิคการปลูกพืชไฮโดรโพนิคส์
รศ.ดร.อานัฐ ตันโช / ม.แม่โจ้
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช.
1
100
1,250

หลักการปลูกพืชไฮโรโพนิกส์อย่างง่ายต้นทุนต่ำ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้

1 มิ.ย. 55
การใช้ฟิล์มโพลีเทคพลาสติกคลุมโรงเรือนสำหรับการเกษตร
ดร.จิตต์พร เครือเนตร / ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช.
1
50
-

หลักการสร้างโรงเรือนและการใช้ฟิล์มโพลีเทค
พลาสติกคัดกรองแสงสำหรับการเกษตร

23-24 ส.ค. 55

การเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่า
นพ.สมยศ กิตติมั่นคง
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช.
2
50
4,000

หลักการผลิตเห็ด อาหารเลี้ยงเชื้อสถานการณ์เห็ดถั่งเช่า และเห็ดโคนน้อย พร้อมทั้งวิธีการและขั้นตอนการเพาะ

11 พ.ย.. 55
เทคนิคการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์ และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสำหรับเกษตรธรรมชาติ
รศ.ดร.อานัฐ ตันโช / ม.แม่โจ้
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช.
1
100
1,000

หลักการเลี้ยงไส้เดือนดินที่ถูกต้องและกระบวนการผลิตปุ๋ยน้ำหมักจากไส้เดือนดินอย่างถูกวิธี หลักการเกษตรธรรมชาติ

8-9 ม.ค. 56
การใช้ไวรัส NPV เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช
นายสัมฤทธิ์ เกียววงศ์ / ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช.
2
100
2,000

หลักการใช้ไวรัส NPV เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช ในการทำการเกษตร

 
 
**รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ฝ่ายชุมชนและผู้ด้อยโอกาส
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1405-9