ผลการดำเนินงาน
 
         ชุมชนวิทยาศาสตรจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย
 
  บ้านหนองมัง ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
   
  ชุมชนวิทยาศาสตรจังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย
  บ้านอุดม และบ้านสมบูรณ์ ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์