ชุมชนวิทยาศาสตรจังหวัดอุบลราชธานี
   
           บ้านหนองมัง ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
 
วัน เดือน ปี
กิจกรรม/สถานที่
กลุ่มเป้าหมาย
ผลที่ได้รับ
10 มิ.ย. 52
สำรวจข้อมูลเศรษฐกิจระดับครัวเรือน
ณ บ้านคุณปิยะทัศน์ บ้านหนองมัง
ต.โนนกลาง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
สมาชิกชุมชนวิทยาศาสตร์
บ้านหนองมัง
ให้สมาชิกชุมชนวิทยาศาสตร์
รู้ตัวตนของตนเอง ว่ากำลังอยู่ในสภาพใด
  ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การปลูกงาอินทรีย์์ ณ ชุมชนบ้าน
หนองมัง อำเภอสำโรง
จังหวัดอุบลราชธานี
สมาชิกชุมชนวิทยาศาสตร์สกลนคร
25 คน