ชุมชนวิทยาศาสตรจังหวัดอุบลราชธานี
   
    บ้านทุ่งนาเมือง ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
               
วัน เดือน ปี
กิจกรรม/สถานที่
กลุ่มเป้าหมาย
ผลที่ได้รับ
13-14 ก.ค. 52
สำรวจข้อมูลเศรษฐกิจระดับครัวเรือน
ตัวแทนชุมชนวิทยาศาสตร์
บ้านทุ่งนาเมือง
ให้สมาชิกชุมชนวิทยาศาสตร์รู้ตัวตนของตนเอง ว่ากำลังอยู่ในสภาพใด
20 ก.ค. 52
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเห็ดขอน
ขาวบนขอนไม้และเห็ดฟางใน
ตะกร้า ณ โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง
อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
สมาชิกชุมชนวิทยาศาสตร์ จำนวน
15 คน สมาชิกในหมู่บ้านจำนวน 17 คน
และเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่ง
นาเมือง จำนวน 45 คน สมาชิกชุมชน
วิทยาศาสตร์บ้านนาคำเข้าร่วมกิจกรรม
ด้วยทั้งสิ้น 8 คน
ติดตามงานในพื้นที่เรื่องการปลูกพืชพลังงาน ซึ่งทางชุมชนมีปัญหาระหว่างดำเนินการคือ พืชที่ปลูกงอกเป็นส่วนน้อย อาจเป็นเพราะเมล็ดพันธุ์ไม่ดี และพื้นที่ที่ปลูกค่อนข้างแห้งและไม่มีน้ำรดจึงทำให้พืชไม่เติบโต