ชุมชนวิทยาศาสตรจังหวัดสุรินทร์
   
           บ้านอุดมสมบูรณ์ ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
 
วัน เดือน ปี
กิจกรรม/สถานที่
กลุ่มเป้าหมาย
ผลที่ได้รับ
15 เม.ย. 52
ประชุมชี้แจงแผนงานเบื้องต้น
ณ บ้านหนองกันจารย์ ต.อู่โลก
อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
ตัวแทนชุมชนวิทยาศาสตร์
พื้นที่จังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษ
ชี้แจงแผนงานปี ๒๕๕๒ และติดตามผลการดำเนินงานที่
ผ่านมาของชุมชนที่ดำเนินการในพื้นที่ ( การสนับสนุนการ
ปลูกพืชหลังนา ) และในเวทีการประชุม ชุมชนช่วยกัน
เสนอแนะเกี่ยวกับแผนงาน ซึ่งทางชุมชนเองก็ได้ให้
ข้อคิดเห็นว่าแผนงานบางแผนงานน่าจะสอดคล้องและ
เหมาะสมกับชุมชน ซึ่งชุมชนสามารถใช้ประโยชน์
ได้สูงสุด
23-24 ก.ย. 52
ค่ายเยาวชน ฅนรักษ์เห็ด
ณ มูลนิธิพัฒนาอีสาน จ.สุรินทร์
นักเรียนในเขตพื้นที่ดำเนินงาน
โครงการชุมชนวิทยาศาสตร์
ได้เรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์และการจัดการภูมิปัญญาเห็ดพื้นบ้าน
เรียนรู้เห็ดป่ากับครูภูมิปัญญาในพื้นที่ ต.ชุมแสง เดินสำรวจ
สภาพพื้นที่เห็ดป่า ในป่าหัวไร่ปลายนา ต.ชุมแสง เรียนรู้
โครงสร้างและส่วนประกอบของเห็ด ประโยชน์ทางด้าน
โภชนาการ และอื่นๆ เรียนรู้การเพาะและขยายพันธ์เห็ดแบบ
ง่ายๆ ในธรรมชาติ
25-27 ก.ย. 52
ค่ายเยาวชน ต้านยาเสพติด ต.ชุมแสง  
- เยาวชนได้เรียนรู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าหัวไร่
ปลายนา ระบบนิเวศน์ป่าชุมชน
- เกิดความรัก สามัคคีระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม
- สร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชนระหว่างตำบลและอำเภอ
- เยาวชนได้มีคุณธรรม จริยธรรม
- ได้เรียนรู้การจัดการพลังงานอย่างเหมาะสมผ่านประสบการณ์
ของชุมชนตำบลชุมแสง