เกณฑ์ชุมชน
 
           บริบทของปัญหาชุมชนชนบทนั้น ควรพิจารณาครอบคลุมปัจจัยต่างๆ เช่น องค์ความรู้และ ภูมิปัญญาของชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง ความยั่งยืนของทรัพยากรต้นทุนเช่น ที่ดินทำกิน เยาวชนที่ เป็นมรดกสืบทอดวิถีชีวิตของชุมชนไปสู่อนาคต ความเข้มแข็งของกลุ่ม/ผู้นำ/จริยธรรมและคุณธรรม เป็นต้น
 
           เกณฑ์ชุมชนวิทยาศาสตร์จึงกำหนดขึ้นจากบูรณาการของปัจจัยเหล่านี้ และที่สำคัญเกณฑ์นี้ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดทฤษฎีใหม่ สรุปดังตาราง
 
ระดับชุมชน
วิทยาศาสตร์
องค์ความรู้
&ปัญญา
เศรษฐกิจพอเพียง
บทบาทเยาวชน
ในชุมชน
ผู้นำ/จริยธรรม/
คุณธรรม
เทคโนโลยี
1.พอมีพอกิน ยึด
หลักการพึ่งตนเอง
ระดับความเข้าใจ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงผ่านการอบรม
เชิงปฏิบัติการ/ดูงาน
พื้นที่ตัวอย่าง ผลลัพธ์
์คือ รู้และนำมาประยุกต์
ได้ "พอประมาณ มี
เหตุผล ภูมิคุ้มกัน"
ครัวเรือนที่เข้าร่วม
สามารถรักษาดุลบัญชี
รายรับรายจ่ายครัวเรือน
ทั้งปีได้ สามารถลดหนี้
สินที่ไม่เกิดรายได้ลงได้
(10%)
มีโครงการบ่มเพาะ
เยาวชนให้เข้าใจ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
กิจพอเพียง
เน้นตัวบุคคลให้สามารถ
พึ่งตนเองได้ มีคุณธรรม
และจริยธรรม
สามารถระบุและนำมาปรับใช้
เทคโนโลยีพึ่งตนเองได้ในด้าน
ทรัพยากร การฟื้นฟู ดิน ป่า
แหล่งน้ำ การจัดการด้าน
การเกษตรเพื่อการพึ่งตนเอง
(ระบุเทคโนโลยี) ได้
2 เทคโนโลยี การฟื้นฟูดิน
การจัดการฟาร์ม
2.สามารถยืนด้วย
ตนเองมีการรวม
กลุ่มโดยมีสมาชิก
ในชุมชนมากกว่า
5 คนขึ้นไป
ระดับความเข้าใจ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับที่ลึก
ซึ้งขึ้น ผ่านการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
ผลลัพธ์คือ รู้
และนำมาประยุกต์
"พอประมาณ มีเหตุ
ผล ภูมิคุ้มกัน" มี
ความรอบรู้ มีคุณธรรม
กลุ่มสามารถรักษาดุล
บัญชีรายรับ-จ่ายครัว
เรือนทั้งปีได้ สามารถ
ลดหนี้สินที่ไม่เกิดราย
ได้ลงได้ (มากกว่า 10%)
สร้างกลุ่มเยาวชนให้
เกิดการศึกษาเรียนรู้
และร่วมปฏิบัติการ
กับผู้ใหญ่
สร้างกลุ่มในชุมชนให้
เข้มแข็ง เน้นคุณธรรม
การมีส่วนร่วม ธรรมา
ภิบาล
ขยายผลเทคโนโลยีพึ่งตนเอง
ไปสู่กลุ่มชุมชน มีการแลก
เปลี่ยนบทเรียนในชุมชน
มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น
(พัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
มากกว่า 2 เทคโนโลยี)
3.แบ่งปันให้ผู้อืื่น
ทำในระดับประเทศ
เป็นตัวอย่างให้ชุม
ชนอื่น
มีความรู้ความเข้าใจ
ในเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างครบถ้วน เกิด
ความรู้รอบ มีคุณธรรม
สามารถพัฒนาองค์
ความรู้ในด้านเทคโน
โลยีที่ผ่านการทดสอบ
โดยชุมชน
กลุ่มสามารถรักษาดุลบัญ
ชีรายรับ-จ่ายครัวเรือนทั้ง
ปีได้ สามารถลดหนี้สินที่
ไม่เกิดรายได้ลงได้ทั้ง
หมดและมีเงินออม
เยาวชนเข้าร่วม
เคียงบ่าเคียงไหล่
กับชุมชน พัฒนา
นวัตกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียงทั้งในบริบท
ของเศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยี
เกิดตัวอย่างที่ชุมชน
อื่นมาศึกษาดูงาน มี
วิทยากรของชุมชน
เผยแพร่แนวคิดการ
ปฏิบัติ
เกิดนวัตกรรมใหม่และมีการแลกเปลี่ยน
เทคโนโลยีกับภายนอกชุมชน มีการปรับ
ใช้อย่างเหมาะสม (สามารถพัฒนา
เทคโนโลยีเองและปรับใช้
อย่างเหมาะสมจากภายนอก
ร่วมกันมากกว่า 5 เทคโนโลยี