พื้นที่ดำเนินการ
 
 
จังหวัดอุบลราชธานี มี 1 พื้นที่ ประกอบด้วย
   
  บ้านหนองมัง ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
 
จังหวัดสุรินทร์ มี 2 พื้นที่ ประกอบด้วย
   
  บ้านอุดม และ บ้านสมบูรณ์ ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์