ความเป็นมา
   
 
“ชุมชน” ในที่นี้หมายถึง สังคมย่อยระดับหมู่บ้านและตำบล ประกอบด้วยชาวบ้าน
พระสงฆ์ ครู นักเรียน ผู้นำที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการซึ่งแต่ละกลุ่มคนมีบทบาท
ในการกำหนดชะตากรรมร่วมกันของชุมชนนั้นๆ
 
บูรณาการวิถีชีวิต การศึกษา ระบบการบริหารจัดการ
ชุมชนแบบมีส่วนร่วมและมีแผนชุมชน
เป็นกระบวนสำคัญของชุมชนวิทยาศาสตร์
 
            ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ของโลกปัจจุบัน สังคมไทยจำเป็นต้องมีการยกระดับความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ของคนเพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรได้ตลอดเวลา มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อก้าวสู่เวทีแข่งขันของ ระบบสังคมปัจจุบันได้ ชุมชนวิทยาศาสตร์ จึงหมายถึง ชุมชนที่มีสมาชิกชุมชนที่มีศักยภาพ และขีดความ สามารถในการ ระบุปัญหา วางแผน ร่วมมือกัน ในการแก้ปัญหา และสามารถหาทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ ในการแก้ปัญหาของชุมชนอย่างยั่งยืนไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ชุมชนวิทยาศาสตร์ จึงมีเป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนใน กระแสโลกาภิวัฒน์
 
            คือ ชุมชนที่มีกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยการศึกษาวิจัยซึ่งเป็นเรื่องการใช้ เหตุและผล ควบคู่กับการใช้ ปัญญา สามารถสร้างความรู้เพื่อการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมกับสภาพสังคมและ สิ่งแวดล้อม และเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งตนเองของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อให้เข้าถึงสัจจธรรม ที่จะทำให้สังคมและสิ่งแวดล้อมเกิดความสุขสงบสันติ